dnes je 23.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 30

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.1.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 30

Mgr. Pavla Krejčí

[Zletilost; nabytí svéprávnosti]

Odst. 1 ustanovení § 30 zakotvuje nabytí svéprávnosti dovršením zletilosti a odst. 2 nabytí svéprávnosti rozhodnutím soudu nebo uzavřením manželství.

K odst. 1

NOZ rozlišuje mezi zletilostí a svéprávností. Zletilostí se rozumí dosažení určité věkové hranice, která je komentovaným ustanovením stanovena na osmnáct let. Dovršením této hranice člověk nabývá ze zákona plné svéprávnosti, tedy způsobilosti nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). V tomto věku se již u člověka předpokládá jistá psychická vyspělost. S hranicí osmnáct let jako hranicí zletilosti pracuje většina evropských občanských kodexů.

Částečná svéprávnost nezletilých

Pojem svéprávnost nahradil pojem způsobilost k právním úkonům, který byl používán v ObčZ. Částečnou svéprávností však disponují i nezletilí, u nichž se má za to, že jsou způsobilí k právním jednáním, která jsou svojí povahou přiměřená rozumové a volní vyspělosti nezletilých jejich věku (viz komentář k § 31).

Svéprávnost

Podrobněji k pojmu svéprávnost viz komentář k § 15 odst. 2. Svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu (§ 16). Pojem zletilost a svéprávnost je třeba důsledně rozlišovat, neboť ne každý zletilý musí být plně svéprávný a naopak k nabytí plné svéprávnosti nemusí dojít pouze nabytím zletilosti. K omezení svéprávnosti může dojít pouze rozhodnutím soudu při splnění podmínek uvedených v zákoně, a to pouze tehdy, pokud je to v zájmu člověka, jehož se to týká (§ 55).

V souladu s pravidly pro počítání času uvedenými v § 601 nabývá člověk zletilosti nabytím osmnáctého roku věku – o půlnoci v den osmnáctých narozenin – např. člověk narozený 15. 4. 2000 v 7.00 hod nabývá zletilosti dne 15. 4. 2018 v 00.00 hod, tedy o 17 hodin později, než byl narozen.

Další práva přiznaná zletilému

Význam zletilosti však nespočívá pouze v tom, že člověk zletilostí nabývá ze zákona plné svéprávnosti. NOZ zletilým přiznává i některá další zvláštní práva:

 • - § 133 – právo zletilého potomka dát souhlas s užitím jména člověka v názvu právnické osoby,
 • - § 266 – právo být členem rozhodčí komise spolku,
 • - § 622 – běh promlčecí lhůty u náhrady škody na zdraví u nezletilého, který není plně svéprávný a plné svéprávnosti nenabude ani po dovršení zletilosti,
 • - § 846 – osvojení zletilého,
 • - § 856 – zánik práv a povinností rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy
 • - § 974 – prodloužení ústavní výchovy po dovršení zletilosti,
 • - § 1584 – právo uzavřít dědickou smlouvu,
 • - § 1643 – práva zletilého nepominutelného dědice,
 • - § 1661 – právo na povinný díl.

K odst. 2

Plné svéprávnosti se nabývá v souladu s odst. 1 komentovaného ustanovení až nabytím zletilosti. Existují však dvě výjimky, kdy lze svéprávnosti nabýt i před dosažením zletilosti, tedy před dosažením věku osmnácti let. Prvním případem je takzvaná emancipace, která je blíže upravena v § 37, a dalším případem je uzavření manželství, které je blíže upraveno v § 672. Nicméně i nezletilý, který byl emancipován, bude v některých případech požívat ochranu z titulu nedostatku věku. Zákon totiž rozlišuje termín "nezletilý" a "nezletilý, který není plně svéprávný".

Emancipace

ObčZ emancipaci neznal. Přitom se jedná o tradiční institut, který znalo již římské právo (venia aetatis – prominutí let). V NOZ je upravena v § 37. Jedná se o přiznání plné svéprávnosti rozhodnutím soudu, NOZ na rozdíl od zahraničních právních úprav nezná částečnou emancipaci. K emancipaci může soud přistoupit pouze za splnění podmínek stanovených v § 37. V zásadě existují dva možné procesní postupy dosažení emancipace. První z nich je praven v § 37 odst. 1; jedná se o emancipaci na základě návrhu nezletilého. Podmínkami, které musejí být v tomto případě naplněny, jsou:

 1. návrh na přiznání plné svéprávnosti podá sám nezletilý,
 2. nezletilý musí dosáhnout již věku alespoň šestnácti let,
 3. musí být osvědčena schopnost nezletilého se sám živit a obstarat si své záležitosti,
 4. s návrhem musí souhlasit zákonný zástupce nezletilého.

Soud ovšem může z vážných důvodů k přiznání svéprávnosti přistoupit i tehdy,

Nahrávám...
Nahrávám...