dnes je 23.6.2024

Input:

č. 135/2004 Sb. NSS, Správní trestání: nevydání dokladu o zaplacení jízdného provozovatelem taxislužby

č. 135/2004 Sb. NSS
Správní trestání: nevydání dokladu o zaplacení jízdného provozovatelem taxislužby
k § 21 odst. 2 a § 35 odst. 3 písm. h) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb. (v textu též „zákon o silniční dopravě“)
k § 15 odst. 2 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Vydá-li řidič taxislužby po ukončení kontrolní jízdy namísto dokladu z tiskárny taxametru, jak mu ukládá § 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ručně psanou stvrzenku neobsahující náležitosti požadované v § 15 odst. 2 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, dopouští se správního deliktu podle § 35 odst. 3 písm. h) zákona o silniční dopravě; pozdější argumentace založená na poruše taxametru neomlouvá neúplnost a nepravdivost údajů uvedených na ručně psané stvrzence.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9.10.2003, čj. 5 A 116/2002-31)
Věc: Pavel G. v P. proti Ministerstvu dopravy a spojů o pokutu podle zákona o silniční dopravě.

Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutím ze dne 14. 5. 2002 uložil žalobci podle § 35 odst. 3 písm. h) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pokutu ve výši 250 000 Kč za porušení § 21 odst. 2 a 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v návaznosti na § 15 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, a dále za porušení ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v návaznosti na § 15 odst. 2 písm. b), c), e), f), g) a h) vyhlášky č. 478/2000 Sb.
Ministerstvo dopravy a spojů dne 5.8. 2002 žalobou naříkaným rozhodnutím odvolání zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo.
V žalobních námitkách žalobce zejména vytýkal žalovanému pochybení spočívající ve vydání rozhodnutí pouze na základě volního uvážení žalovaného, které nebylo podloženo relevantními důkazy, čímž žalovaný vybočil z mezí a hledisek stanovených zákonem. Výše uložené pokuty byla dle názoru žalobce v příkrém rozporu s charakterem protiprávního jednání, spočívajícího v nesprávném vyplnění jízdního dokladu. S ohledem na to, že se u žalobce jednalo o jednorázové porušení předpisů, a s ohledem na výši předražení jízdného o 480 Kč nebyla při stanovování výše sankce splněna podmínka přiměřenosti postihu, neboť pokuta představuje více než šestisetnásobek částky, o kterou bylo jízdné překročeno; výše pokuty měla dle názoru žalobce povahu exemplárního postihu porušujícího princip rovnosti před zákonem a pro žalobce znamenala ekonomickou likvidaci.
Ze správního spisu vyplynulo, že při cenové kontrole dne 2. 4. 2002 nevystavil žalobce po uskutečněné kontrolní jízdě vozidlem taxislužby doklad o zaplacení jízdného jako výstup z tiskárny taxametru; kontrolnímu orgánu vydal ručně psaný doklad o zaplacení jízdného, který však neobsahoval obchodní firmu, místo trvalého pobytu provozovatele, evidenční číslo vozidla taxislužby, státní poznávací značku vozidla (resp. obsahoval nesprávnou státní poznávací značku), výchozí a cílové místo přepravy, čas odjezdu a příjezdu ani všechny dílčí položky, z nichž je výsledná sazba
Nahrávám...
Nahrávám...