dnes je 18.6.2024

Input:

č. 194/2004 Sb. NSS, Ochrana přírody a krajiny: kácení dřevin

č. 194/2004 Sb. NSS
Ochrana přírody a krajiny: kácení dřevin
k § 8 odst. 1 a 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Není-li naplněna podmínka zřejmosti a bezprostřednosti ohrožení života či zdraví nebo hrozící škody značného rozsahu, umožňující kácet dřeviny (zde: dvanáct kusů suchých topolů kanadských) bez povolení orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), je nezbytné postupovat podle § 8 odst. 1 citovaného zákona a vyžádat si povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2003, čj. 5 A 27/2001-34)
Věc: Obec H. proti Ministerstvu životního prostředí o uložení pokuty za pokácení dřevin bez povolení orgánu ochrany přírody.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále též „inspekce“), dne 14. 9. 2000 uložila žalobci pokutu ve výši 50 000 Kč pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterého se žalobce dopustil tím, že na pozemku vedeném v katastrálním území K. nechal bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody pokácet dvanáct kusů topolů kanadských.
Ministerstvo životního prostředí žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 21. 12. 2000 potvrdilo rozhodnutí správního orgánu I. stupně a odvolání zamítlo.
Ve správní žalobě namítal žalobce nezákonnost rozhodnutí odvolacího orgánu, kterou spatřoval zejména v nesprávném právním posouzení věci. Žalobce uváděl, že doba od 14. 1. 2000, kdy bylo rozhodnuto o kácení stromů podle § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, do 15. až 17. 3. 2000, kdy došlo ke skutečnému pokácení stromů, nebyla natolik dlouhá, aby kácení vyžadovalo postup podle § 8 odst. 1 tohoto zákona. Krátce před kácením se stav dřevin navíc prudce zhoršil, a proto byl postup podle § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny namístě, a to bez ohledu na to, po jak dlouhou dobu byl problém předtím řešen.
Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že v daném případě šlo o kácení stromů podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, které vyžadovalo povolení orgánu ochrany přírody vydávané podle § 83 tohoto zákona. O kácení stromů podle § 8 odst. 4 zákona se nejednalo, neboť v daném případě nebyla naplněna podmínka zřejmého a bezprostředního ohrožení života či zdraví, což dokazuje skutečnost, že od usnesení Městské rady ze dne 5. 10. 1999 do pokácení dřevin ve dnech 15. až 17. 3. 2000 uplynulo celkem 163 dnů. Rovněž doba ode dne 14. 1. 2000, kdy oddělení životního prostředí Městského úřadu Hradec nad Moravicí vydalo souhlas ke kácení stromů podle § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a
Nahrávám...
Nahrávám...