dnes je 24.5.2024

Input:

č. 195/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti

č. 195/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 106 odst. 3 soudního řádu správního
Je-li žalobci ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. stanovena lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti a teprve po uplynutí této lhůty stěžovatel zašle soudu žádost o její prodloužení, soud k takové žádosti nepřihlédne a kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítne, nelze-li pro nedostatek náležitostí kasační stížnosti v řízení pokračovat.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2003, čj. 3 Ads 21/2003-40)
Věc: Jiří P. v T. proti České správě sociálního zabezpečení o mimořádný starobní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Česká správa sociálního zabezpečení dne 8. 12. 2001 zamítla žalobcovu žádost o mimořádný starobní důchod. Její rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Brně, a to rozsudkem ze dne 9. 9. 2002, jejž žalobce napadl odvoláním k Vrchnímu soudu v Olomouci. Odvolací řízení bylo dnem nabytí účinnosti soudního řádu správního zastaveno, neboť o podaném odvolání nebylo do tohoto dne rozhodnuto (§129 odst. 3 s. ř. s.); Vrchní soud v Olomouci přitom žalobce řádně poučil o možnosti podat proti rozsudku Krajského soudu v Brně kasační stížnost, jakož i o povinném zastoupení advokátem. Poučení bylo žalobci doručeno 31. 12. 2002.
Žalobce, nezastoupen advokátem a nemaje sám vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie, napadl označený rozsudek Krajského soudu v Brně dne 16. 1. 2003 kasační stížností, která však nesplňovala náležitosti stanovené soudním řádem správním. Nedostatky podání a povinného zastoupení žalobce neodstranil ve lhůtě, která mu za tím účelem byla stanovena.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost pro nesplnění podmínek řízení odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Protože žalobcova kasační stížnost měla mnohé nedostatky a žalobce navíc nebyl zastoupen advokátem, Krajský soud v Brně vyzval žalobce usnesením ze dne 20. 1. 2003, aby doložil plnou moc advokáta, který jej bude při řízení zastupovat, a doplnil údaj o doručení rozsudku, uvedl, v jakém rozsahu rozsudek napadá, a upřesnil důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s.
Nahrávám...
Nahrávám...