dnes je 18.7.2024

Input:

211/2000 Sb., Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 211/2000 Sb., Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 21. června 2000
o Státním fondu podpory investic
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění § 5 odst. 1
61/2005 Sb.
(k 8.2.2005)
mění 14 novelizačních bodů
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část druhou
71/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 2 nový odst. 3
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 5 a § 6; nové přechodné ustanovení
276/2012 Sb.
(k 6.9.2012)
mění § 1, § 2 odst. 1 písm. i), § 3
111/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 1 odst. 1
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 2 odst. 1 písm. c) a § 3 odst. 2 písm. a)
113/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
vkládá § 11; nové přechodné ustanovení
75/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 3 odst. 1
75/2023 Sb.
(k 1.4.2024)
ve znění zák. č. 454/2023 Sb.
před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno
126/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC
§ 1
Základní ustanovení
(1)  Zřizuje se Státní fond podpory investic se sídlem v Praze (dále jen „Fond”). Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.
(2)  Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo”).
(3)  Fond hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu7) , s vlastním majetkem a s majetkem jiných osob.
(4)  Vlastní majetek Fond nabývá
a)  přijetím určeného majetku od státu nebo jiných osob,
b)  z vlastní činnosti.
(5)  Fond může založit právnickou osobu nebo nabýt podíl v právnické osobě.
(6)  Prostředky Fondu určené na podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů může Fond převést do fondů rozvoje měst v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie8) .
(7)  Fond může nabývat cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry.
(8)  Fond může na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Českou republikou vykonávat kontrolní činnosti v oblasti dodržování podmínek poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ke kterým by jinak bylo oprávněno ministerstvo. K uzavření takové veřejnoprávní smlouvy se souhlas nadřízeného správního orgánu nevyžaduje.
§ 2
Příjmy Fondu
(1)  Příjmy Fondu tvoří
a)  dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu,
b)  příjem z vydaných dluhopisů,
c)  výnosy z dluhopisů nakoupených v souladu s tímto zákonem,
d)  splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,
e)  úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu,
f)  výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu,
g)  prostředky z fondů Evropské unie,
h)  přijaté zápůjčky a úvěry,
i)  splátky zápůjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a do fondů rozvoje měst,
j)  plnění z veřejnoprávních smluv uzavřených mezi Českou republikou a Fondem,
k)  příjmy z účasti v právnických osobách,
l)  další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
(2)  Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou vydávány podle
Nahrávám...
Nahrávám...