dnes je 18.7.2024

Input:

č. 265/2004 Sb. NSS, Správní řízení: závaznost podkladového stanoviska

č. 265/2004 Sb. NSS
Správní řízení: závaznost podkladového stanoviska
k § 31 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. (v textu též „zákon o pozemních komunikacích“)
k § 3, § 32 odst. 1 a § 47 správního řádu
Vyjde-li silniční správní úřad při svém rozhodování podle § 31 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ze stanoviska Policie ČR, neporušuje § 3, § 32 odst. 1 ani § 47 spr. ř., neboť správní orgán je tímto stanoviskem vázán; nemůže do něho zasahovat, resp. nutit Policii ČR jeho obsah měnit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4.9. 2003, čj. 7 A 123/2002-28)
Věc: Společnost s ručením omezeným R. v P. proti Ministerstvu dopravy a spojů o prodloužení povolení k provozování reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice.

Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 11. 6. 2002 nebylo žalobci prodlouženo povolení k provozování reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice. Ministerstvo dopravy a spojů žalobou naříkaným rozhodnutím ze dne 11. 7. 2002 odvolání žalobce zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo, neboť správní orgán tím, že respektoval negativní stanovisko Policie ČR, které je pro něj závazné, rozhodl v souladu se zákonem.
Žalobní námitky lze shrnout takto: Žalobce má za to, že splnil všechny podmínky stanovené v § 31 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Dále namítal, že vyjádření
Nahrávám...
Nahrávám...