dnes je 20.7.2024

Input:

č. 266/2004 Sb. NSS, Spolkové právo: registrace občanského sdružení

č. 266/2004 Sb. NSS
Spolkové právo: registrace občanského sdružení
k § 1 odst. 3 a § 8 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.
I. Při posuzování naplnění podmínek nezbytných k registraci občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vychází správní orgán v souladu se zásadou zákonnosti z ustanovení tohoto zákona, nikoli z vlastního úsudku nebo domněnek, byť by se opíraly o skutečnosti správnímu orgánu známé z jeho předchozí rozhodovací činnosti; svůj postup rovněž zákonným způsobem odůvodní. Odůvodnění rozhodnutí, v němž správní orgán pouze opětovně odkazuje na skutečnost, že se vlastně jedná o založení organizace s mezinárodním prvkem, aniž se zabývá konkrétními důvody odmítnutí registrace podle § 8 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., nelze považovat za odůvodnění, v němž správní orgán přesvědčivě vyložil, která ustanovení tohoto zákona vzal za podklad svého právního názoru zaujatého ve věci.
II. Výčet subjektů, na něž se nevztahuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, obsažený v § 1 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., je taxativní a nelze jej extenzivním výkladem rozšiřovat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2003, čj. 7 A 13/2002-46)
Věc: Občanské sdružení T. proti Ministerstvu vnitra o registraci občanského sdružení.

Ministerstvo vnitra odmítlo dne 16. 1. 2002 registraci občanského sdružení T.
Proti tomuto rozhodnutí žalobce brojil žalobou, v níž napadal nezákonnost rozhodnutí; v odmítnutí registrace občanského sdružení spatřoval porušení základního práva na svobodné sdružování, zaručeného Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, Listinou základních práv a svobod a zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Namítal, že při vydání napadeného rozhodnutí nevycházel žalovaný z právního názoru Vrchního soudu v Praze. Ten ve svých rozsudcích zrušil dvě rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 6. 1996 a ze dne 30. 8. 1999, jimiž žalovaný odmítl registraci občanského sdružení, a v obou případech vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Samotná skutečnost, která byla v předchozích řízeních důvodem pro odmítnutí registrace - podání návrhu na povolení organizace s mezinárodním prvkem podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů - nemůže být důvodem k odmítnutí registrace. Žalovaný nijak neprokázal a neodůvodnil účelovost podané žádosti, již tvrdil.
Skutkový děj je tvořen především těmito rozhodnými skutečnostmi:
Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 24. 6. 1996 odmítlo podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, registraci občanského sdružení T. Své rozhodnutí odůvodnilo tak, že se jedná o návrh shodný s žádostí o povolení zřídit organizaci cizích státních příslušníků s totožným názvem podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů; tuto žádost zamítlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 15. 12. 1995 vzhledem k tomu, že
Nahrávám...
Nahrávám...