dnes je 17.7.2024

Input:

č. 267/2004 Sb. NSS, Grantová agentura České republiky

č. 267/2004 Sb. NSS
Grantová agentura České republiky
k § 7 odst. 1 a 2 soudního řádu správního
k § 246 odst. 2 občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002
k § 1 a § 2 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky*)
k § 10 zákona ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
k § 36 a násl. zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
Pro řízení ve věcech správních žalob proti rozhodnutím Grantové agentury České republiky byl a je podle § 7 odst. 1 a 2 s. ř. s. věcně a místně příslušný Městský soud v Praze. Grantová agentura České republiky měla sice podle § 10 zákona ČNR č. 300/1992 Sb. „postavení“ ústředního orgánu státní správy „pro rozpočtové účely“, nicméně ústředním orgánem státní správy (§ 246 odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném k 31.12. 2002) nebyla, a není jím ani po zrušení zákona ČNR č. 300/1992 Sb. zákonem č. 130/2002 Sb. To, že je nyní správcem rozpočtové kapitoly a samostatnou účetní jednotkou, z ní ústřední orgán státní správy ve smyslu zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, nečiní.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2003, čj. Na 350/2003-4)
Věc: Josef N. v D. proti Grantové agentuře České republiky o přezkoumání sdělení.

Žalobce podal dne 26.2. 2002 u Městského soudu v Praze žalobu, kterou se domáhal proti Grantové agentuře České republiky přezkoumání rozhodnutí [v nejasné žalobě jako napadené rozhodnutí označil rozhodnutí „ze dne 28. 1. 2002“, v nedatovaném doplnění žaloby advokátem (městskému soudu došlo 25. 11. 2002) je uvedeno, že žalobce se domáhá přezkoumání „sdělení GAČR z 5. 3. 2002 čj. 783/02/gr“].
Městský soud v Praze věc usnesením ze dne 29. 11. 2002 postoupil Vrchnímu soudu v Praze; v odůvodnění uvedl, že vrchní soud je k projednání věcně příslušný, neboť Grantová agentura ČR má pro rozpočtové účely postavení ústředního orgánu státní správy. Dovolal se
Nahrávám...
Nahrávám...