dnes je 24.5.2024

Input:

č. 269/2004 Sb. NSS; Zahraniční obchod s vojenským materiálem; Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost

č. 269/2004 Sb. NSS
Zahraniční obchod s vojenským materiálem
Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
k § 2 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů (v textu též „zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem“ nebo „zákon č. 38/1994 Sb.“)
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
I. Odůvodní-li správní orgán své rozhodnutí pouze tak, že práva a povinnosti vyplývající z posuzované dohody se týkají zahraničního obchodu s vojenským materiálem, není z toho zřejmé, pod jakou činnost definovanou v § 2 zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem dohoda spadá; takové rozhodnutí je nepřezkoumatelné.
II. Uvedení nesprávného identifikačního čísla v oznámení o zahájení správního řízení i v rozhodnutí správního orgánu I. stupně není porušením správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.9. 2003, čj. 7 A 104/2002-39)
Věc: Akciová společnost Z. v B. proti Ministerstvu průmyslu a obchodu o uložení pokuty za porušení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.

Ministr průmyslu a obchodu žalobou napadeným rozhodnutím zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, jímž byla žalobci uložena pokuta ve výši 1250 000 Kč za porušení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Deliktní jednání bylo spatřováno v tom, že žalobce uzavřel se švýcarskou společností O. dohodu o vývoji, marketingu a výrobě subkaliberní munice, aniž byl držitelem povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem.
V žalobních námitkách žalobce předně uváděl, že posuzovanou dohodu lze charakterizovat jako rámcovou dohodu o spolupráci na výrobě a vývoji zboží a o podmínkách, za kterých budou obě smluvní strany takto vyvinutý výrobek prodávat. Nejednalo se tedy o projev vůle směřující k uzavření smluv, jak předpokládá § 2 odst. 2 zákona č. 38/1994 Sb., v němž je definováno, co se považuje za obchod s vojenským materiálem. Dále žalobce vyslovil pochybnost, zda bylo předcházející správní řízení řádně zahájeno a zda bylo vůbec možno vydat v něm rozhodnutí, a to z toho důvodu, že žalobce byl označen nesprávným identifikačním číslem a toto nesprávné identifikační číslo bylo uvedeno i ve správním rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud, na nějž věc přešla podle § 132 s. ř. s.,
Nahrávám...
Nahrávám...