dnes je 20.7.2024

Input:

358/2013 Sb., Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 358/2013 Sb., Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2013
o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
354/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
256/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění; nová přechodná ustanovení
256/2018 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 7 odst. 2
50/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška upravuje
a)  podmínky pro poskytování údajů z katastru,
b)  formu poskytovaných údajů z katastru,
c)  podmínky šíření údajů z katastru,
d)  úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny jiným právním předpisem,
e)  podmínky poskytování služby sledování změn v katastru (dále jen „sledování změn”) zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.
ČÁST DRUHÁ
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
§ 2
Podmínky pro poskytování údajů z katastru
Údaje z katastru se poskytují osobám na žádost za podmínek a ve formě stanovené touto vyhláškou.
§ 3
Formy poskytování údajů z katastru
Údaje z katastru se poskytují v těchto formách
a)  nahlížení do katastru, s výjimkou sbírky listin katastru, přehledu vlastnictví z území České republiky a údajů o dosažených cenách nemovitostí, a ústní informace (§ 5),
b)  výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),
c)  ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru (§ 7),
d)  prosté kopie písemností v listinné podobě nebo prosté výstupy vzniklé převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru (§ 8),
e)  kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmen b) a c) (§ 9),
f)  výstupy a kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmena b) (§ 10),
g)  dálkový přístup k údajům katastru (§ 11 až 14),
h)  údaje katastru v elektronické podobě (§ 15),
i)  kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu (dále jen „dřívější pozemkové evidence”) (§ 16),
j)  srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru (§ 17),
k)  souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru (§ 18), nebo
l)  sledování změn (§ 19 a 20).
§ 4
(1)  Údaje z katastru poskytují katastrální úřady o nemovitostech v územním obvodu své působnosti. Z území celé České republiky poskytují katastrální úřady údaje podle
a)  § 6 odst. 3 písm. a) a b),
b)  § 6 odst. 3 písm. c), pokud se jedná o katastrální mapu v digitální formě,
c)  § 7 odst. 1, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,
d)  § 8, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,
e)  § 10 a 15.
(2)  Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad”) poskytuje údaje z katastru podle § 5 odst. 3, § 11 až 15 a podle § 18 až 20.
§ 5
Nahlížení do katastru a poskytování
Nahrávám...
Nahrávám...