dnes je 18.7.2024

Input:

č. 387/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: nedostatek důvodů rozhodnutí

č. 387/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: nedostatek důvodů rozhodnutí
k § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Rozhodnutí krajského soudu trpí nedostatkem důvodů [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], jestliže krajský soud zaměnil obsah přezkoumávaného rozhodnutí a na takto zaměněném obsahu rozhodnutí založil svůj úsudek o jeho zákonnosti. Nejvyšší správní soud takové rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost zruší, i když stěžovatel v kasační stížnosti tento důvod neuplatní (§ 109 odst. 3 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2004, čj. 1 Ads 12/2003-42)
Věc: Jarmila T. v O. proti České správě sociálního zabezpečení o přeplatek na starobním důchodu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím ze dne 1. 3. 2002 žalovaná uložila žalobkyni podle § 118a odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. povinnost vrátit přeplatek na starobním důchodu v částce 50 810 Kč. Rozhodnutí odůvodnila tím, že zaviněním žalobkyně vznikl přeplatek, neboť v době od 8. 1. 2001 do 30. 11. 2001 vykonávala žalobkyně výdělečnou činnost a jako poživatelka důchodu přiznaného podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, doposud nedosáhla důchodového věku podle § 32 téhož zákona. V době od 8. 1. 2001 do 30. 11. 2001 byl žalobkyni vyplácen důchod v částce 4719 Kč měsíčně, ačkoliv jí nenáležel.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalované opravný prostředek (po 1. 1. 2003 posuzovaný jako žaloba), v němž namítala, že nebyla žádným správním rozhodnutím ani jiným způsobem upozorněna na neoprávněnost pracovního poměru. Namítala též, že částka, která je po ní napadeným rozhodnutím požadována, neodpovídá výši příjmů, které v období od 8. 1. 2001 do 30. 11. 2001 pobírala. Při jednání dne 16. 1. 2002 zdůraznila, že žalovaná ji nepoučila o tom, že při druhu jí přiznaného důchodu nesmí být zaměstnána, a ani zaměstnavatel ji při uzavírání dohody o pracovní činnosti na takovou povinnost neupozornil.
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 16.1.2003 žalobu zamítl; vzal přitom za prokázané, že žalobkyně dne 13. 10. 1999 uplatnila žádost o starobní důchod podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb. a přiznání důchodu požadovala od téhož dne. Rozhodnutím ze dne 11.5. 2000 byl žalobkyni od jí požadovaného data přiznán starobní důchod podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb. ve výši 4556 Kč měsíčně. Žalobkyně, která vychovala jedno dítě, dosáhla důchodového věku podle § 32 zákona č. 155/1995 Sb. dne 13. 7. 2002 a v době přiznání předčasného starobního důchodu jí do dosažení důchodového věku scházelo 1004 dnů. Dne 8. 1. 2001 žalobkyně uzavřela se zaměstnavatelem Karlem M. dohodu o pracovní činnosti na úklidové práce v rozsahu čtyř hodin denně od 8. 1. 2001 a práce podle této dohody vykonávala do 30. 11. 2001. Hlášení o zaměstnání žalobkyně doručil zaměstnavatel žalované až 5. 2. 2002 na základě kontroly okresní správy sociálního zabezpečení. Vyměřovací základ žalobkyně za dobu od 8. 1. 2001 do 30. 11. 2001 činil 36 815 Kč. Soud dospěl k závěru, že žalobkyně byla poživatelkou starobního důchodu podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb. a současně vykonávala výdělečnou činnost na základě dohody o pracovní činnosti v rozsahu, který zakládal účast na pojištění, a nesplňovala proto po
Nahrávám...
Nahrávám...