dnes je 23.6.2024

Input:

č. 540/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve věci správního poplatku

č. 540/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve věci správního poplatku
k § 46 odst. 1 písm. d), § 65, § 70 písm. c) a § 79 soudního řádu správního
k § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích*)
k § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Rozhodnutí o odvolání proti výzvě k zaplacení správního poplatku je rozhodnutím, jímž se pouze upravuje vedení řízení před správním orgánem ve smyslu § 70 písm. c) s. ř. s. Toto rozhodnutí nemá samo o sobě za následek ukončení řízení; k němu dochází až rozhodnutím o zastavení správního řízení, proti němuž je žaloba podle § 65 a násl. s. ř. s. přípustná. Má-li nezaplacení správního poplatku za následek neprovedení úkonu, lze se soudní ochrany domoci prostřednictvím žaloby na ochranu před nečinností správního orgánu (§ 79 a násl. s. ř. s.). Zaplatili poplatník k výzvě správního orgánu správní poplatek, o němž má za to, že je nezákonný, může se domáhat jeho vrácení. Správní orgán jeho žádosti buď vyhoví a poplatek vrátí, anebo nevyhoví a žádost o vrácení zamítne; proti zamítavému rozhodnutí se může poplatník po vyčerpání opravných prostředků domáhat ochrany ve správním soudnictví žalobou podle § 65 a násl. s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2005, čj. 2 Azs 252/2004-93)
Věc: Jurij Č. v M. proti Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o zaplacení správního poplatku, o kasační stížnosti žalobce.

Oddělení cizinecké policie v Chomutově vyzvalo žalobce dne 24. 9. 2002 k zaplacení správního poplatku za udělení víza za účelem strpění pobytu. Proti výzvě podal žalobce odvolání. Rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 10. 2002 bylo jeho odvolání zamítnuto.
Žalobu proti tomuto rozhodnutí odmítl Městský soud v Praze dne 5. 2. 2004; uvedl přitom, že napadené správní rozhodnutí je úkonem vyloučeným ze soudního přezkumu podle ustanovení § 70 písm. c) s. ř. s.
Proti usnesení o odmítnutí žaloby podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel v kasační stížnosti uvádí důvody obsažené v § 103 odst. 1 písm. a) a e) s. ř. s., tedy nesprávné posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení a nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení. Má za to, že řízení o odvolání proti výzvě k zaplacení správního poplatku je samostatným správním řízením, i když bylo zahájeno ve věci odvolání proti usnesení správního orgánu o otázce, jíž se upravuje vedení řízení, a je v něm vydán samostatný správní akt, tedy rozhodnutí, které je zcela nezávislé na výsledku správního řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu. Jelikož odvolání proti výzvě k zaplacení správního poplatku nemá odkladný účinek ani nijak jinak neovlivňuje řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu, nelze podle stěžovatele považovat rozhodnutí o odvolání proti této výzvě za úkon, kterým se upravuje správní řízení ve věci vydání cestovního průkazu totožnosti.
Dále uvedl, že pokud by rozhodnutí o odvolání proti výzvě k zaplacení správního poplatku bylo skutečně nepřezkoumatelné soudem, byl by de facto zbaven možnosti vrácení nezákonně vyměřeného
Nahrávám...
Nahrávám...