dnes je 17.7.2024

Input:

č. 9/2003 Sb. NSS, Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení

č. 9/2003 Sb. NSS
Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení
k § 34 soudního řádu správního
Osobou zúčastněnou na řízení podle § 34 odst. 1 s. ř. s. může být pouze ten, kdo byl přímo dotčen ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, a ten, kdo může být přímo dotčen jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu. Domáhá-li se postavení osoby zúčastněné na řízení jiná osoba s odůvodněním, že v dalším soudním řízení proti témuž žalovanému napadá podobné rozhodnutí jí se týkající a obě věci mají shodný právní základ, není materiální podmínka podle citovaného ustanovení splněna a správní soud vysloví, že taková osoba není osobou zúčastněnou na řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6.2003, čj. 5 A 31/2001-42)
Věc: Ing. Jaroslav H. ve V proti Ministerstvu obrany o výsluhový příspěvek, o přiznání postavení osoby zúčastněné na řízení.

Žalobou u Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 2001 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva obrany, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Vojenského úřadu sociálního zabezpečení ze dne 14. 12. 2000, jímž byl žalobci zvýšen výsluhový příspěvek o 368 Kč měsíčně s účinností od 1.12.2000, a tvrdil, že mu náleží příspěvek ve vyšší částce.
Věc nebyla skončena Vrchním soudem v Praze do 31. 12. 2002, proto byla podle ustanovení § 132 s. ř. s. postoupena Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení. Podle § 34 odst. 2 s. ř. s. je navrhovatel (žalobce) povinen v návrhu označit osoby, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, jsou-li mu známy. Proto byl žalobce soudem vyzván, aby tak učinil.
K výzvě soudu ze dne 24. 1. 2003 žalobce uvedl, že osobou, která může být přímo dotčena zrušením napadeného rozhodnutí, je dle jeho názoru Ing. Josef S. z O. Předseda senátu proto v souladu s § 34 odst. 2 s. ř. s. jmenovaného vyrozuměl přípisem ze dne 24. 4. 2003 o probíhajícím řízení, poučil jej o postavení a právech osoby zúčastněné na řízení a vyzval jej, aby soudu sdělil, zda hodlá uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. Dne 15. 5. 2003 oznámil Ing. Josef S., že hodlá uplatňovat
Nahrávám...
Nahrávám...