dnes je 20.7.2024

Input:

Informace o prováděcích právních předpisech k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.

21.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1 Informace o prováděcích právních předpisech k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.

MMR ČR

Vyhláška č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů

Vyhláška č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů stanoví pověřené obecní úřady a obecní úřady, které jsou obecním stavebním úřadem a správní obvody obecních stavebních úřadů.

  • Odůvodnění (ke stažení v pdf)

Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb stanoví obsah projektových dokumentací, pasportu stavby a dále stanoví náležitostí stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 7. 2024

  • Odůvodnění (ke stažení v pdf)

Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu podrobněji upravuje základní aspekty hmotného stavebního práva a rozvíjí tak základní požadavky na výstavbu, kterými jsou požadavky na vymezování pozemků, na umisťování staveb a technické požadavky na stavby a zároveň se snaží zachovat maximální univerzálnost jejich využití. Dále zohledňuje přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve vazbě na čl. 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jedná se o základní požadavek na bezpečnost při užívání, provozu a údržbě každé stavby.

  • Odůvodnění (ke stažení v pdf)

Vyhláška č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

Vyhláška č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona stanoví formuláře žádostí (včetně součástí žádostí) o úkony stavebních úřadů a formulář návrhu na stanovení ochranného pásma (včetně jeho součástí) a dále podrobněji upravuje systém stavebně technické prevence a problematiku autorizovaných inspektorů.

  • Odůvodnění (ke stažení v pdf)

Vyhláška č. 157/2024 Sb., o ÚAP, ÚPD a jednotném standardu

Vyhláška č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, nabývá účinnosti 1. 7. 2024.

Vyhláška upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, rozsah a formu územně analytických podkladů pro území kraje a jejich úplné aktualizace předkládaných k projednání radě kraje, formáty údajů o území a podmínky jejich poskytování, náležitosti obsahu a strukturu zadání zásad územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu a náležitosti obsahu zadání změny územně plánovací dokumentace. Dále stanoví obsah jednotného standardu územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území a územních opatření a požadavky na strojově čitelný formát územní studie.

  • Odůvodnění (ke stažení v pdf)

Vyhláška o podrobnostech některých informačních systémů stavební správy

Vyhláška stanoví podrobnosti provozu informačních systémů stavební správy. Stanoví podrobnosti provozu a datového rozhraní portálu stavebníka a maximální velikost digitálních úkonů, které jsou prováděny prostřednictvím informačních systémů stavební správy. Dále vyhláška stanoví údaje vedené v evidenci stavebních postupů a způsob jejich zaznamenávání. Dále jsou upraveny podrobnosti formy a způsobu vkládání dokumentací do evidence elektronických dokumentací, včetně požadovaných formátů. Stanoví členění staveb a zařízení v informačním systému identifikačního čísla stavby, včetně

Nahrávám...
Nahrávám...