dnes je 27.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2085

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2085

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

[Koupě movité věci, koupě bez určení kupní ceny]

K odstavci 1

Dle komentovaného ustanovení se za koupi movité věci považuje

  • každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc. Nemovitá věc je vymezena v § 498 jakožto pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Nemovitá věc je dále věc, o které zákon stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li ji přenést z místa na místo bez porušení její podstaty;

  • koupě součásti nemovité věci, má-li kupující podle smlouvy nabýt součást po oddělení jako věc movitou (např. materiál ze stavby nebo z lomu, plody, trvalý porost oddělený od pozemku, srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. prosince 2013, sp. zn. 32 Cdo 3448/2013 apod.).

K odstavci 2

Občanský zákoník umožňuje, aby strany uzavřely kupní smlouvu bez určení kupní ceny, tj. aniž by ve smlouvě uvedly konkrétní kupní cenu nebo způsob jejího určení.

V tomto případě platí, že strany ujednaly kupní cenu, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává.

Vzhledem k tomu, že občanský zákoník předpokládá vůli stran pro takové ujednání, lze doporučit, aby projev vůle uzavřít kupní smlouvu bez určení ceny byl zachycen.

O vůli uzavřít kupní smlouvu bez určení

Nahrávám...
Nahrávám...