dnes je 18.6.2024

Input:

Nález 160/2000 SbNU, sv.20, K postavení účastníka stavebního řízeníK právu na soudní ochranu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 160

IV. ÚS 248/99

K postavení účastníka stavebního řízení
K právu na soudní ochranu

Aplikace § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, před jeho zrušením nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000 sp. zn. Pl. ÚS 19/99 (vyhlášen pod č. 96/2000 Sb., ve znění sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částkách 8/2001 Sb. a 13/2001 Sb.) vylučovala možnost, aby správní orgán jednal s osobou, která mohla být rozhodnutím vydaným ve stavebním řízení dotčena na svých právech, jako s účastníkem řízení, a ve svých důsledcích tak v rozporu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod vylučovala takovou osobu z práva na přístup k soudu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 2. listopadu 2000 sp. zn. IV. ÚS 248/99 ve věci ústavní stížnosti M. M. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze 4. 3. 1999 sp. zn. 30 Ca 3/99, kterým bylo zastaveno řízení o stěžovatelčině žalobě, jíž se domáhala přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Okresního úřadu v Chrudimi z 9. 11. 1998 č. j. RR/UŘSŘ-1998-812/K 2 o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu v Hlinsku z 12. 8. 1998 č. j. Výst. 9791105/98/R, jímž byla J. S. dodatečně povolena stavba řadové garáže.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 3. 1999 č. j. 30 Ca 3/99-19 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka ve své včas podané ústavní stížnosti navrhuje zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze 4. 3. 1999 sp. zn. 30 Ca 3/99, kterým bylo zastaveno řízení o její žalobě, jíž se domáhala přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Okresního úřadu v Chrudimi ze dne 9. 11. 1998 č. j. RR/UŘSŘ-1998-812/K 2, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu v Hlinsku ze dne 12. 8. 1998 č. j. Výst. 9791105/98/R, jímž byla J. S. podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodatečně povolena stavba řadové garáže.

Z obsahu připojeného spisu Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 30 Ca 3/99 Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka se správní žalobou domáhala přezkoumání rozhodnutí správních orgánů, kterými byla dodatečně povolena stavba řadových garáží na pozemku, s nímž sousedí její pozemek. Ač původně bylo řízení zahájeno za účelem odstranění stavby garáže (tzv. černé stavby), bylo nakonec vydáno dodatečné povolení ke stavbě řadových garáží, přitom nebylo dbáno jejích námitek, že nebude mít přístup na vlastní pozemek a nebude s ním moci naložit tak, jak původně zamýšlela, tj. darovat jej vnukovi ke stavbě domu.

Krajský soud v Hradci Králové řízení zastavil s odůvodněním, že podle § 250 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je k podání žaloby ve správním soudnictví legitimován pouze ten, kdo byl účastníkem již proběhlého správního řízení (ať již s ním tak bylo skutečně zacházeno, či nikoliv). Z § 88 a 97 odst. 1 stavebního zákona sice vyplývá, že účastníky řízení o odstranění stavby jsou mimo jiné osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a

Nahrávám...
Nahrávám...