dnes je 25.9.2023

Input:

Vedení účetnictví - co se tímto pojmem vlastně rozumí?

7.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1
Vedení účetnictví – co se tímto pojmem vlastně rozumí?

Ing. Božena Künzelová

V praxi se velmi často setkáváme s dotazy statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu bytového družstva či společenství vlastníků jednotek, co je fakticky obsaženo pod pojmem vedení účetnictví, co si lze pod tím opravdu představit, co vše je skutečně případný smluvní účetní povinen činit a předávat statutárnímu orgánu.

Účetní jednotky – bytové družstvo či společenství vlastníků

BD a SVJ jsou právnické osoby. Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, jsou účetními jednotkami a vztahuje se na ně zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"), a to podle ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky – právnické osoby povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku. Ve smyslu ustanovení § 126 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), vzniká právnická osoba dnem zápisu do veřejného rejstříku. Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných rejstřících"), se veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob rozumí také rejstřík společenství vlastníků jednotek a obchodní rejstřík. Ve shodě s ustanovením § 42 písm. a) zákona o veřejných rejstřících se družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev zapisují do obchodního rejstříku, zatímco SVJ se zapisují do rejstříku společenství vlastníků jednotek (viz ustanovení § 39 zákona o veřejných rejstřících).

Odpovědnost za vedení účetnictví

Statutárnímu orgánu právnické osoby náleží obchodní vedení této právnické osoby, které podle judikatury Nejvyššího soudu zahrnuje mimo jiného i povinnost zajistit řádné vedení účetnictví, a to s péčí řádného hospodáře. Současně v souladu s ustanovením § 707 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), řádné vedení účetnictví zajišťuje představenstvo družstva. V ustanovení § 163 NOZ je uvedeno, že veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby, náleží statutárnímu orgánu. Z uvedeného vyplývá, že odpovědnost za vedení účetnictví, a to i v případě, kdy je účetnictví vedeno dodavatelským způsobem odbornou účetní firmou, má účetní jednotka, vlastně tedy její statutární orgán, který je povinen plnit také povinnosti stanovené zákonem o účetnictví. Za vedení účetnictví včetně sestavení účetní závěrky, úschovy účetních záznamů a naplnění ostatních povinností stanovených zákonem o účetnictví odpovídá statutární orgán účetní jednotky.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 ZÚČ může účetní jednotka pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Tímto pověřením se účetní jednotka ovšem nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví, a to ve shodě s ustanovením § 5 odst. 2 ZÚČ.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že shora uvedeným pověřením se účetní jednotka nezbavuje ani rozhodovací pravomoci. Může-li účetní jednotka volit mezi více možnostmi dané účetní metody, povinnost zvolit možnost, která odpovídá skutečnému stavu a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, má sama tato účetní jednotka. Jedná se o rozhodnutí účetní jednotky, tedy rozhodnutí jejího statutárního orgánu; v žádném případě se nejedná o rozhodnutí smluvního správce coby pověřené jiné osoby.

Pojem vedení účetnictví

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 ZÚČ se na účetní jednotky vztahuje povinnost dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody, podmínky předávání a přebírání účetních záznamů a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy – vyhláškami (na BD se vztahuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; SVJ se týká vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Pojem vedení účetnictví ovšem není pro účely účetních předpisů konkrétně definován.

Z uvedeného vyplývá, že je nutno ve smlouvě, jejímž obsahem je vedení účetnictví, přesně vymezit práva a povinnosti obou smluvních stran, a to i z pohledu obsahu pojmu vedení účetnictví.

Vodítkem pro vymezení povinností dodavatele ve smyslu vedení účetnictví může být příloha č. 2 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení vlády 278"), kde je v rámci vázaných činností také vymezena

Nahrávám...
Nahrávám...