dnes je 28.11.2021

Input:

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

20.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4
Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Mgr. Jana Rejtarová

František Plekanec,

nar. 24. listopadu 1927,

trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00

(v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „Dárce”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene” na straně jedné)

a

Jindřich Plekanec

nar. 30. listopadu 1960

trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00

(v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „Obdarovaný”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Povinný z věcného břemene” na straně druhé)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2055 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

darovací smlouvu
a

1.1 Dárce tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí:

  • pozemkové parcely st. č. 29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 296 m2, jejíž součástí je stavba – budova s č. p. 52, rodinný dům,

  • pozemkové parcely č. 39/1, zahrada, o výměře 1044 m2,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 193 pro katastrální území Brno-město, obec Brno (dále jen jako „Předmět darování”).

II.
Předmět darování

2.1 Dárce touto darovací smlouvou daruje do výlučného vlastnictví Obdarovaného nemovitosti specifikované v článku I této smlouvy, tj.:

  • pozemkovou parcelu st. č. 29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 296 m2, jejíž součástí je stavba – budova s č. p. 52, rodinný dům,

  • pozemkovou parcelu č. 39/1, zahrada, o výměře 1 044 m2,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 193 pro katastrální území Brno-město, obec Brno.

2.1 Obdarovaný Předmět darování specifikovaný v odstavci 2.1 tohoto článku do svého výlučného vlastnictví přijímá.

III.
Zřízení věcného břemene

3.1 Obdarovaný tímto coby povinný z věcného břemene bezúplatně zřizuje ve prospěch Oprávněného z věcného břemene věcné břemeno (služebnost) spočívající v právu doživotně užívat následující nemovitosti:

a) pozemkovou parcelu st. č. 29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 296 m2, jejíž součástí je stavba – budova s č. p. 52, rodinný dům,

b) pozemkovou parcelu č. 39/1, zahrada, o výměře 1 044 m2.

3.2 Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a Povinný z věcného břemene se zavazuje toto právo trpět.

IV.
Ostatní ujednání

4.1 Obdarovaný prohlašuje, že mu je ke dni podpisu této smlouvy dostatečně a úplně znám stav Předmětu darování.

4.2 Dárce prohlašuje, že na Předmětu darování neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti, které by bylo třeba vypořádat nebo na které by bylo nutné Obdarovaného upozornit, či takové, které by

Nahrávám...
Nahrávám...