dnes je 28.11.2021

Input:

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti

26.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4.1
Vzor – Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti

JUDr. Michal Zeman

Na jedné straně:

……………………………………..

nar. …………………………………….

trvale bytem: …………………………………………….

(dále také jen „vlastník”)

a

na straně druhé:

………………………………………

nar. ………………………………….

trvale bytem: …………………………………………..

(dále jen „oprávněný”)

(vlastník a oprávněný jsou v této dohodě dále společně označováni jako „smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1761 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ”), tuto

dohodu o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti

(dále jen „dohoda”)

I.
Prohlášení smluvních stran

1.1 Vlastník prohlašuje, že je na základě …………………… ze dne …………………., podle které byl povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro ……………………….., katastrální pracoviště ……………………….., č. j. ……………………….., s právními účinky vkladu práva ke dni ……………………….. výlučným vlastníkem bytové jednotky č. …………… umístěné ve …….. nadzemním podlaží budovy č. p. ………… – bytový dům, stojící na pozemku parc. č. ………….. zastavěná plocha a nádvoří, k níž náleží:

  • spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. ……………. – bytový dům, které jsou společné všem vlastníkům jednotek o velikosti ……………..,

  • spoluvlastnický podíl o velikosti ………………..na pozemku parc. č. …………. zastavěná plocha a nádvoří,

to vše v katastrálním území ………….., obec ………….., zapsané u Katastrálního úřadu pro ……………………….., katastrální pracoviště …………………. na LV č. ……………….. (bytová jednotka) a LV č. ………………. (budova a pozemek) (dále jen „nemovitost”), což dokládá výpisem z katastru nemovitostí ze dne ………………………, který tvoří nedílnou součást této dohody, jako její příloha č. 1.

1.2 Oprávněný a vlastník prohlašují, že dne ………………. uzavřeli smlouvu o zápůjčce, na základě které věřitel zapůjčí vlastníkovi částku ve výši …………… Kč (slovy: ……………….korun českých) nejpozději do ………………… dnů ode dne zápisu zákazu zcizení a zákazu zatížení k nemovitosti uvedeného v čl. 2 a dále této dohody do katastru nemovitostí, kdy vlastník má tuto částku společně s úroky vrátit dne ………………………

II.
Zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení k nemovitosti

2.1 Vlastník tímto zřizuje ve smyslu § 1761 NOZ k nemovitosti uvedené v odst. 1.1 této dohody, tedy k bytové jednotce č. ………………. umístěné ve ……………… nadzemním podlaží budovy č. p. …………….. – bytový dům, stojící na pozemku parc. č. ………………… – zastavěná plocha a nádvoří, k níž náleží:

  • spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. ………………… – bytový dům, které jsou společné všem vlastníkům jednotek o velikosti ………………….,

  • spoluvlastnický podíl o velikosti ……………… na pozemku parc. č. …………….. – zastavěná plocha a nádvoří,

to vše v katastrálním území ………………., obec ………………………, zapsané u Katastrálního úřadu pro ………………………., katastrální pracoviště …………………. na LV č. …………………… (bytová jednotka) a LV č. ………………… (budova a pozemek), zákaz zcizení a zatížení, a to jakožto právo věcné.

2.2 Vlastník po dobu trvání zákazu zcizení a zákazu zatížení nesmí bez předchozího písemného souhlasu oprávněného žádným způsobem převést vlastnické právo k nemovitosti, ať již úplatně, či bezúplatně.

2.3 Vlastník po dobu trvání zákazu zcizení a zákazu zatížení nesmí bez předchozího písemného souhlasu oprávněného žádným způsobem zatížit nemovitost žádným věcným právem uvedeným v NOZ. Vlastník zejména nesmí nemovitost zatížit právem stavby, jakoukoliv služebností uvedenou v NOZ, věcným břemenem, zástavním právem, budoucím zástavním právem, podzástavním právem, předkupním právem, výměnkem, nájemním právem, pachtem či jakýmkoliv jiným právem ve prospěch třetích osob.

III.
Doba trvání zákazu zcizení a zákazu zatížení

3.1 Smluvní strany sjednávají zákaz zcizení a zákaz zatížení k nemovitosti dle této dohody na dobu určitou, a to do úplného zaplacení peněžních prostředků, včetně příslušenství dle smlouvy o zápůjčce uvedené v odst. 1.2 této dohody.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že dobu trvání zákazu zcizení dle této dohody považují dle svého nejlepšího vědomí za přiměřený.

IV.
Zájem věřitele na zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení

4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že zájem oprávněného na zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti dle této dohody považují dle svého nejlepšího vědomí za hodný právní ochrany neodporující dobrým mravům ani veřejnému pořádku.

V.
Smluvní pokuty

5.1 Vlastník se zavazuje zaplatit oprávněnému smluvní pokutu ve výši …………………. Kč (slovy ……………….. korun českých) za každé jednotlivé porušení jakéhokoliv svého závazku uvedeného v čl. 2 této dohody, tedy v případě porušení zákazu zcizení nebo zákazu zatížení nemovitosti, kdy sjednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněného požadovat po vlastníkovi vedle zaplacení smluvní pokuty i náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

5.2 Smluvní strany prohlašují, že ujednání o smluvní pokutě včetně samotné výše smluvní pokuty pokládají dle svého nejlepšího vědomí s ohledem na význam zajišťující povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...