dnes je 30.11.2023

Input:

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

9.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1.1
Vzor – Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen "Dohoda")

dle § 1141 NOZ, který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") obsahuje též

Prohlášení spoluvlastníků o rozdělení nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

(dále jen "Prohlášení vlastníka")

I.
Smluvní strany a předmět Dohody

1.1 MUDr. Daniela Klínová, r. č. 556007/0538, bytem Praha 1, Trojická 666/34, PSČ 112 00

a

Andrea Kostkatá, r. č. 756512/0224, bytem Praha 1, Trojická 666/34, PSČ 112 00

(dále jen "spoluvlastníci" nebo též “vlastníci“)

jsou spoluvlastníky pozemku p. č. 95 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 355 m2 (dále jen "Pozemek"), jehož součástí je též stavba budovy č. p. 666, to vše v obci Praha, katastrálním území Trója, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví 666 (dále jen "Budova").

Pozemek, jehož součástí je Budova, je též dále nazván jako "Nemovitost".

Spoluvlastnický podíl každého ze spoluvlastníků na Nemovitosti je:

a) MUDr. Daniela Chounová - 6/13 

b) Tereza Hoffmannová - 7/13

1.2 Spoluvlastníci touto Dohodou níže projevují svoji svobodnou a vážnou vůli, že se jejich podílové spoluvlastnictví k Nemovitosti zrušuje a vypořádává a sice tak, že dochází ke vzniku bytového spoluvlastnictví včetně vymezení bytových a nebytových jednotek, (tj. uvedení náležitostí stanovených pro Prohlášení vlastníka) tak, že nadále bude každý ze spoluvlastníků vlastníkem či spoluvlastníkem v této Dohodě uvedených nově vzniklých bytových nebo nebytových jednotek.

1.3 Účastníci této Dohody čestně prohlašují, že na Nemovitostech neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, služebnosti, žádné dluhy, práva stavby či jiné právní závady, které by bránily uzavření této Dohody.

II.
Prohlášení vlastníka

2.1 Prohlášení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví jeho rozdělením na jednotky

Spoluvlastníci se dohodli na tom, že se jejich podílové spoluvlastnictví k Pozemku, jehož součástí je Budova, zrušuje a vypořádává tak, že dochází k rozdělení této Nemovitosti na bytové a nebytové jednotky, přičemž každý ze spoluvlastníků bude vlastníkem či spoluvlastníkem v této Dohodě uvedených nově vzniklých bytových nebo nebytových jednotek.

2.2 Vymezení jednotek v Nemovitosti

Spoluvlastníci prohlašují, že vymezují jednotky v Nemovitosti, přičemž bytové jednotky jsou číslovány č. 666/1 až č. 666/14, nebytové jednotky jsou číslovány č. 666/15 a 666/16. Jednotky jsou vymezeny následovně:

a) Pojmenování a označení jednotlivých bytů či nebytových prostor alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání

Jednotka 666/1 v sobě zahrnuje byt v prvním nadzemním podlaží Budovy sestávající se z koupelny, toalety, kuchyně, pokoj 2x. Celková podlahová plocha bytu činí 42,1 m2.

Jednotka 666/2 v sobě zahrnuje byt v prvním nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, koupelny, toalety, kuchyně, pokoj 2x, komory. Celková podlahová plocha bytu činí 60,2 m2.

Jednotka 666/3 v sobě zahrnuje byt v prvním nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, koupelny, toalety, kuchyně, pokoje, komory. Celková podlahová plocha bytu činí 38,6 m2.

Jednotka 666/4 v sobě zahrnuje byt v prvním nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, toalety, kuchyně, pokoje, komory 2x. Celková podlahová plocha bytu činí 37,7 m2.

Jednotka 666/5 v sobě zahrnuje byt v druhém nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, koupelny, toalety, kuchyně, pokoje, spíže. Celková podlahová plocha bytu činí 42,8 m2.

Jednotka 666/6 v sobě zahrnuje byt v druhém nadzemním podlaží Budovy sestávající se z  koupelny, toalety, kuchyně, pokoje 2x, spíže. Celková podlahová plocha bytu činí 48,4 m2.

Jednotka 666/7 v sobě zahrnuje byt v druhém nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, koupelny, toalety, kuchyně, pokoje a komory. Celková podlahová plocha bytu činí 45,4 m2.

Jednotka 666/8 v sobě zahrnuje byt v druhém nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, koupelny, toalety, kuchyně, pokoje a komory. Celková podlahová plocha bytu činí 38,7 m2.

Jednotka 666/9 v sobě zahrnuje byt v druhém nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, toalety, kuchyně, pokoje a komory 2x. Celková podlahová plocha bytu činí 37,5 m2.

Jednotka 666/10 v sobě zahrnuje byt v třetím nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, koupelny, toalety, kuchyně, pokoje a komory. Celková podlahová plocha bytu činí 41,6 m2.

Jednotka 666/11 v sobě zahrnuje byt v třetím nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, koupelny, toalety, kuchyně, pokoje a komory. Celková podlahová plocha bytu činí 47,6 m2.

Jednotka 666/12 v sobě zahrnuje byt v třetím nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, koupelny, toalety, kuchyně, pokoje 2x a kotelny. Celková podlahová plocha bytu činí 69,4 m2.

Jednotka 666/13 v sobě zahrnuje byt v třetím nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, toalety, kuchyně, pokoje a komory 2x. Celková podlahová plocha bytu činí 36,2 m2.

Jednotka 666/14 v sobě zahrnuje byt v prvním nadzemním podlaží Budovy sestávající se z předsíně, toalety, pokoje, komory. Celková podlahová plocha bytu činí 20,3 m2.

Jednotka 666/15 v sobě zahrnuje nebytový prostor (sklad) v prvním podzemním podlaží Budovy sestávající z jedné místnosti - skladu. Celková podlahová plocha nebytového prostoru činí 24,1 m2.

Jednotka 666/16 v sobě zahrnuje nebytový prostor (sklad) v prvním podzemním podlaží Budovy sestávající z jedné místnosti - skladu. Celková podlahová plocha nebytového prostoru činí 16,8 m2.

b) Určení a popis společných částí určených k užívání všech vlastníků jednotek se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze

Společnými částmi jsou v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím zejména:

 • vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,

 • střecha, kterou se rozumí střešní krytina, veškeré tesařské konstrukce střechy, parotěsná a pojistná izolace, tepelná izolace, dále všechny klempířské výrobky, svody, žlaby, odvětrání kanalizace, společné anténní stožáry, komínové lávky, výlezy, hromosvod apod.,

 • komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,

 • schody, vchody a vstupní dveře do Budovy, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),

 • výtah,

 • domovní kotelna,

 • obvodové stěny prostorově ohraničující jednotky, nosné svislé konstrukce uvnitř jednotky s výjimkou povrchových úprav,

 • podlahy vyjma povrchových krytin a všeho, co je spojeno s položením a usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí Budovy,

 • přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,

 • rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,

 • rozvody plynu až k uzávěru pro byt,

 • rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,

 • systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,

 • rozvody telefonu, domácí zvonek.

Všechny tyto výše uvedené společné části, s výjimkou částí určených k výhradnímu užívání některých vlastníků bytové jednotky, mají právo užívat všichni spoluvlastníci.

c) Určení společných částí, které jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky

 • Sklepní kóje, které náleží do společných částí a jsou umístěny v 1. podzemním podlaží, budou výhradně užívány vlastníky bytových jednotek č. 666/1 až 666/14, a to dle čísel, které jsou vyznačeny v plánku 1. podzemního podlaží pro jednotlivé bytové jednotky.

 • Sklep umístěný v 1. podzemním podlaží Budovy, který náleží do společných částí, bude výlučně užíván spolu s jednotkami č. 666/5, 666/7 a 666/9. Sklep je označen na plánku 1. podzemního podlaží číslem 3.

 • Půda umístěná v 4. nadzemním podlaží Budovy, která náleží do společných částí, bude výlučně užívána spolu s jednotkami č. 666/10, 666/11, 666/12 a 666/13.

d) Velikost podílů na společných částech

Velikost podílů na společných částech, které jsou zahrnuty k jednotkám, bude určena dle poměru podlahové plochy bytu/nebytového prostoru k celkové podlahové ploše všech jednotek bytů a

Nahrávám...
Nahrávám...