dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Darovací smlouva na nemovitost dle § 2055 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.3
Vzor s výkladem - Darovací smlouva na nemovitost dle § 2055 NOZ

Vzor s výkladem - Darovací smlouva na nemovitost podle § 2055 NOZ

 

Darovací smlouva

 

Manželé

Zdeněk Novák

r. č. 450808/0012

a

Hana Nováková

r. č. 525808/1234,

oba trvale bytem Na Návrší 312, 452 00 Mladá Boleslav

(dále jen „dárci"), na straně jedné,

 

a

 

Petr Novák

r. č. 780806/2635

trvale bytem U Vodárny 25, 120 00 Praha 2

(dále jen „obdarovaný"), na straně druhé,

 

uzavřeli podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

darovací smlouvu:

 

Článek I

 

1. Dárci prohlašují, že mají ve společném jmění manželů pozemek p. č. 32, jehož součástí je dům č. p. 250 (objekt k bydlení), a pozemek p. č. 33 o výměře 108 m2 (zahrada), to vše v k. ú. Jemníky, obec Jemníky, okres Mladá Boleslav (dále jen „nemovitosti").

 

2. Vlastnické právo dárců k výše uvedeným nemovitostem je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví č. 289, pro k. ú. Jemníky, obec Jemníky, okres Mladá Boleslav.

 

Článek II

 

1. Dárci touto darovací smlouvou ze svého společného jmění manželů darují svému synovi Petru Novákovi jako obdarovanému nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy.

 

2. Obdarovaný nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy od dárců do svého výlučného vlastnictví jako dar přijímá a přebírá.

 

Článek III

 

1. Dárci prohlašují, že na darovaných nemovitostech neváznou žádné závazky, věcná břemena, zástavy ani jiné právní povinnosti, které omezují nebo mohou obdarovaného omezit. Rovněž prohlašují, že jim není známo, že by darované nemovitosti měly vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měli povinnost obdarovaného upozornit.

 

2. Obdarovaný tímto prohlašuje, že mu je znám stav darovaných nemovitostí ke dni podpisu této darovací smlouvy.

 

3. Obdarovaný bere na vědomí, že dárci mohou odvolat dar pro nevděk podle § 2072 NOZ nebo pro nouzi podle § 2068 NOZ.

 

4. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s darováním a s převzetím daru jako předmětu této smlouvy hradí obdarovaný.

 

Článek IV

 

1. Současně s podpisem této smlouvy smluvní strany podepsaly návrh na vklad vlastnického práva k darovaným nemovitostem ve prospěch obdarovaného. Obdarovaný se zavazuje doručit tento návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do tří dnů od podpisu této

Nahrávám...
Nahrávám...