dnes je 20.7.2024

Input:

104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 23. dubna 1997,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
300/1999 Sb.
(k 9.12.1999)
mění, přílohu č. 4
355/2000 Sb.
(k 13.10.2000)
mění
(k 1.1.2001)
mění § 37, § 38 odst. 1 a přílohu č. 4
367/2001 Sb.
(k 17.10.2001)
mění úv. ust., nadpis Části druhé, vkládá § 10a, mění přílohu č. 4
555/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 40 vkládá nový odst. 6, mění přečíslovaný odst. 11 a vkládá odst. 12
305/2005 Sb.
(k 1.9.2005)
vyhláška byla zrušena před nabytím účinnosti novely č. 305/2005 Sb., neuvedeno
490/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 14 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
527/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část šestou a přílohu č. 4
317/2011 Sb.
(k 27.10.2011)
mění § 6 odst. 1; vkládá § 7a, § 37 až 38b, § 40a a přílohy č. 11 a 12; ruší § 47a
288/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění část desátou a přílohu č. 10
26/2014 Sb.
(k 1.3.2014)
mění § 14, § 15 odst. 1, § 39 a přílohu č. 5
9/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
ruší § 52 a přílohu č. 9; nové přechodné ustanovení
338/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
208/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 51b, § 51c, § 51d a přílohu č. 10; vkládá § 51e
49/2022 Sb.
(k 1.4.2022)
mění § 51a, § 51b, § 51c, § 51 a přílohu č. 10
268/2022 Sb.
(k 9.9.2022)
vkládá novou část jedenáctou a přílohu č. 9
99/2023 Sb.
(k 15.4.2023)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
194/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 46 odst. 1 se zřetelem k ustanovení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10 odst. 6, § 16 odst. 3, § 20 odst. 2, § 22 odst. 2, § 24 odst. 9, § 25 odst. 7, § 27 odst. 7, § 36 odst. 8, § 37 odst. 1 a § 41 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen „zákon”), a podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie20) a upravuje
a)  označení pozemních komunikací,
b)  péči vlastníka o komunikace a jejich evidenci,
c)  technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na komunikaci,
d)  stavební úpravy komunikací,
e)  obecné technické požadavky na komunikaci,
f)  uzavírky a objížďky a zvláštní užívání komunikací,
g)  rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti,
h)  styk komunikací s vodními toky, dráhami, inženýrskými sítěmi a jinými vedeními,
i)  kontrolní vážení vozidel a
j)  informační formulář.
§ 1a
Úvodní ustanovení
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  stavbou dálnice, silnice nebo místní komunikace (dále jen „komunikace”) trvalé nebo dočasné zřízení nové komunikace nebo její změny (stavební úpravy) spojené s přestavbou zemního tělesa; přestavbou zemního tělesa se přitom rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení,
b)  opravou komunikace změna dokončené stavby, při které se zachovává vnější ohraničení stavby a při které se zlepšují její parametry a zvyšuje bezpečnost provozu,
c)  údržbou komunikace soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu za všech povětrnostních podmínek a odstraňují se vady a nedostatky uvedením do původního stavu,
d)  silnicí pro motorová vozidla silnice nebo místní komunikace, která je označena dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla” podle zvláštního právního předpisu,
e)  silnicí s neomezeným přístupem každá silnice mimo silnici pro motorová vozidla,
f)  neproměnnými parametry vlastnosti určující dopravně technický stav komunikace neměnící se bez stavebního zásahu (směrové a výškové vedení, šířkové uspořádání, konstrukce vozovky, křížení a objekty),
g)  proměnnými parametry vlastnosti určující stavební stav komunikace, který se mění v čase působením vlivů počasí, dopravního zatížení a stárnutí materiálu (drsnost, podélná a příčná nerovnost, poruchy krytu, únosnost, popřípadě zbytková životnost),
h)  systémy hospodaření s vozovkou poskytující aktuální informace o stavu dálnic a silnic příslušným silničním správním úřadům a správcům těchto komunikací, jejichž účelem je optimalizace stavebních činností na základě získaných údajů a znalostí o dostupných technologiích s cílem dosažení nejlepšího využití vložených prostředků, popřípadě dosažení
Nahrávám...
Nahrávám...