dnes je 18.7.2024

Input:

186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu, ve znění účinném k 1.4.2006

č. 186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu, ve znění účinném k 1.4.2006
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 25. dubna 2002,
kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
93/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 1 odst. 2 písm. b) ruší slova, mění přílohu č. 1 a 2
Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území):
§ 1
(1)  Náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území obsahuje tabulka, jejíž vzor je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce, a písemný komentář.
(2)  Kraj zpracuje tabulku podle přílohy č. 1 k této vyhlášce
a)  za každou obec postiženou živelní nebo jinou pohromou zvlášť,
b)  za území kraje souhrnně podle působnosti jednotlivých ústředních správních úřadů .
(3)  Písemný komentář obsahuje:
a)  stručnou charakteristiku narušení základních funkcí v území;
b)  zda a v jaké míře lze zajistit obnovu území z dostupných zdrojů obcí a kraje včetně možnosti poskytnutí pomoci ze zdrojů obcí a kraje ostatním osobám;
c)  návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku, u něhož se předpokládá vyžádání státní pomoci;
d)  opatření učiněná v období krizové situace a obsažená v krizových plánech, z nichž je třeba vycházet při obnově území.
(4)  Písemný komentář zpracuje kraj za své území souhrnně, s využitím údajů uvedených v tabulce podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Vzor písemného pověření fyzické osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.
Vysvětlivky k tabulce
Základní zpracovatelskou jednotkou, provádějící vyplnění tabulky a odpovídající za správnost údajů, je kraj. Základní jednotkou, za jejíž území jsou údaje poskytovány, je obec.
Na území obce kraj zjišťuje, zda poškozený nebo zničený majetek patří státu, kraji, obci, podnikatelskému subjektu (podnikající právnické a fyzické osobě), občanovi nebo ostatním subjektům (nepodnikající právnické osobě), a zjištěné údaje rozdělí do tabulek uspořádaných
Nahrávám...
Nahrávám...