dnes je 19.5.2024

Input:

348/2005 Sb., Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 348/2005 Sb., Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 5. srpna 2005
o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 4 mění odst. 2
235/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v § 8 odst. 10 nahrazuje slova
304/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 6 a § 17, ruší v § 12 odst. 5 a 6
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v § 2 odst. 4 vkládá písm. c)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 8 odst.  3 písm. b)
132/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
mění § 2, § 5 odst. 6, § 7 odst.5
302/2011 Sb.
(k 14.10.2011)
mění § 4 odst. 1 písm. a)
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nový § 11a
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 11a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví předmět poplatků, poplatníka, základ, výši a způsob placení rozhlasových a televizních poplatků a evidenci poplatníků. Rozhlasový poplatek slouží k financování veřejné služby Českého rozhlasu1) . Televizní poplatek slouží k financování veřejné služby České televize2) .
§ 2
Předmět poplatků
(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „rozhlasový přijímač”). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač”). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
(3) Ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového i televizního vysílání se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.
(4) Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají
a) telekomunikační zařízení vyrobená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,
b) rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást sbírek muzejní povahy zapsaných v centrální evidenci sbírek3) ,
c) televizní přijímače, které jsou užívány výlučně pro účely soudního řízení,
d) zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání pouze v případě, je-li šířeno prostřednictvím přenosového systému uvedeného v § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
e) rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.
§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží4) nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.
(2) Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží4) nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.
(3) Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač příslušenstvím dopravního
Nahrávám...
Nahrávám...