dnes je 18.7.2024

Input:

39/2001 F.z., Opatření kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele

39/2001 F.z., Opatření kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
Opatření
kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Kosinová, tel. 5704 4218
Čj. 281/19 863/2001
 
ze dne 24. dubna 2001
(1)  Tímto opatřením se stanoví postupy účtování v případech přeměn obchodních společností a družstev, uzavření smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy, prodeje podniku, nájmu podniku.
(2)  Postupy pro účtování jsou stanoveny v příloze tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.1)
Čl. II
Toto opatření se použije již pro účetní období po 1. lednu 2001.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha k opatření čj. 281/19 863/2001
Čl. I
Přeměny společností
1. Účetní závěrky a zahajovací rozvahy sestavují obchodní společnosti a družstva (dále jen „účetní jednotky”) podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Při sestavování účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodný den, s výjimkou změny právní formy zúčastněné účetní jednotky rozhodnou o opravné položce k nabytému majetku, o rezervách a opravných položkách k jednotlivým druhům majetku, o přechodných aktivech a pasivech. V případě, že opravné položky k jednotlivým druhům majetku a opravná položka k nabytému majetku budou převáděny na nástupnickou účetní jednotku, je nutné tyto položky vyjádřit v zahajovací rozvaze. Při změně právní formy uvedené položky přecházejí na nástupnickou účetní jednotku.
2. Odložená daň přechází na nástupnickou účetní jednotku. Podkladem pro stanovení odložené daně mohou být pouze položky, které přecházejí na nástupnickou účetní jednotku.
3. Vyžaduje-li obchodní zákoník ocenění jmění, nepromítá se toto ocenění do účetnictví zúčastněných účetních jednotek, ale slouží k vyčíslení podílů v nástupnické účetní jednotce.
4. Při fúzích jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny vzájemné pohledávky a závazky zúčastněných účetních jednotek. O případné rozdíly vzniklé vyloučením vzájemných pohledávek a závazků se upraví vlastní kapitál v zahajovací rozvaze. Tyto úpravy probíhají mimo účetní knihy, a je proto nutné k zahajovací rozvaze připojit přílohu, která bude obsahovat všechny relevantní skutečnosti spojené s těmito operacemi.
Obchodní podíly a akcie (dále jen „akcie”) vydané zúčastněnými zanikajícími účetními jednotkami v držení jiné zúčastněné zanikající účetní jednotky jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny. Jmenovité hodnoty akcií nejsou zahrnuty v základním kapitálu nástupnické účetní jednotky (o rozdíly mezi cenou pořízení a jmenovitou hodnotou akcií se budou korigovat složky vlastního kapitálu s výjimkou základního kapitálu).
Akcie vydané zúčastněnými
Nahrávám...
Nahrávám...