dnes je 18.7.2024

Input:

494/2000 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění účinném k 9.5.2007

č. 494/2000 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění účinném k 9.5.2007
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2000,
o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
99/2007 Sb.
(k 9.5.2007)
mění § 3, § 5 a nahrazuje slova v příloze
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení upravuje podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „dotace”) na úpravy zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí.
(2)  Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.1)
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto nařízení se rozumí
a)  bytovým domem postaveným panelovou technologií stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, postavená v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených ve zvláštním právním předpise, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií,1) s výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení a má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví;
b)  panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů;
c)  úpravami práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k postupné regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky a zahrnující
1.  zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části,
2.  výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přijetí místních protipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce, nebo
3.  úpravu veřejných prostranství včetně sanace a doplnění ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a
Nahrávám...
Nahrávám...