dnes je 23.6.2024

Input:

č. 543/2005 Sb. NSS, Doprava: registrace silničních vozidel

č. 543/2005 Sb. NSS
Doprava: registrace silničních vozidel
k § 4 odst. 2 a § 13 odst. 3,4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (ve znění zákonů č. 478/2001 Sb. a č. 320/2002 Sb.)
k § 3 odst. 3 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
I. Po dobu dočasného vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nelze ohledně tohoto vozidla provádět změny údajů v registru; změny lze provádět pouze u vozidla zaregistrovaného.
II. Dojde-li v průběhu dočasného vyřazení vozidla z registru k převodu vlastnického práva k vozidlu, může o ukončení režimu dočasného vyřazení z registru silničních vozidel podle § 13 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, žádat ten, kdo je v době podání žádosti vlastníkem vozidla, i když jím nebyl v době, kdy bylo vozidlo z registru dočasně vyřazeno.
III. Provozovatelem ve smyslu § 4 odst. 2 věty druhé zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je vlastník vozidla. Místní příslušnost správního orgánu k ukončení režimu dočasného vyřazení vozidla z registru se proto i v těchto případech řídí bydlištěm, resp. místem podnikání (lišili se od bydliště), nebo sídlem vlastníka vozidla.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2005, čj. 4 As 26/2003-59)
Věc: Spolek S. v Ch. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje o změnu v registru silničních vozidel, o kasační stížnosti žalobce.

Bývalý Okresní úřad v Jindřichově Hradci zamítl 9. 8. 2002 žádost žalobce o provedení změny v registru silničních vozidel u nákladního automobilu; měl být vyznačen převod vozidla na jiného majitele do jiného okresu. Žalovaný k odvolání žalobce toto rozhodnutí dne 31. 10. 2002 potvrdil. Podle odůvodnění obou rozhodnutí nebylo možno žádosti vyhovět proto, že vozidlo bylo dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel podle § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. Po dobu dočasného vyřazení z registru, tj. do doby, než podle § 13 odst. 4 citovaného zákona bude režim dočasného vyřazení z registru silničních vozidel ukončen, nelze v registru silničních vozidel ohledně tohoto dočasně vyřazeného vozidla provádět změny.
V žalobě, kterou podal u Krajského soudu v Českých Budějovicích, argumentoval žalobce tím, že nemožnost zapsat v době dočasného vyřazení vozidla z registru vozidlo na nového vlastníka je omezením výkonu vlastnických práv (nového) vlastníka vozidla. Krajský soud v Českých Budějovicích žalobu zamítl rozsudkem ze dne 21. 2. 2003. V důvodech uvedl, že občanskoprávní dispozice vozidlem není předpisem veřejného práva dotčena a přechod vlastnického práva k vozidlu ze žalobce na jinou osobou není podmíněn zaznamenáním této skutečnosti do registru silničních vozidel. Jinak přisvědčil žalovanému, že v době dočasného vyřazení z registru nelze změny vyznačovat.
V kasační stížnosti proti rozsudku krajského
Nahrávám...
Nahrávám...