dnes je 17.7.2024

Input:

549/1991 Sb., Zákon České národní rady o soudních poplatcích, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 549/1991 Sb., Zákon České národní rady o soudních poplatcích, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. prosince 1991
o soudních poplatcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
271/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
273/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
ruší § 14; z názvu vypouští slova „a poplatku za výpis z rejstříku trestů”
36/1995 Sb.
(k 1.4.1995)
mění, doplňuje
ÚZ 78/1995 Sb.
 
 
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
doplňuje
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
151/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění
209/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
103/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 11 odst. 1 mění písm. e)
241/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 16 doplňuje odst. 3
255/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, 27 novelizačních bodů, též nový sazebník poplatků
ÚZ 46/2001 Sb.
 
 
451/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
v § 11 odst. 2 mění písm. n)
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 20 novelizačních bodů
151/2002 Sb.
(k 17.4.2002)
mění, položku 16 přílohy
309/2002 Sb.
(k 1.1.2012)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno (viz. zák. č. 218/2011 Sb.)
192/2003 Sb.
(k 1.7.2004)
v § 11 odst. 1 doplňuje písm. p)
555/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
v § 9 doplňuje odst. 9
628/2004 Sb.
(k 14.12.2004)
v § 11 odst. 1 vkládá písm. r)
357/2005 Sb.
(k 19.9.2005)
v § 11 odst. 1 písm. b) vkládá slova
72/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 11 odst. 1 vkládá písm. s)
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 11 odst. 1 písm. b) vkládá slova
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá věty v § 2 odst. 3, § 10 odst. 6 a vkládá slova v pol. 2 bodu 6 přílohy
159/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá v § 11 odst. 2 písm. s) a v položce 14a bodu 2 přílohy nové písm. d)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 11 odst. 1 písm. b) ruší slovo (péče)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění 15 novelizačních bodů, včetně přílohy, nové přechodné ustanovení
123/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v příloze vkládá pol. 1a
216/2008 Sb.
(k 20.6.2008)
v § 11 odst. 2 ruší písm. s) a v příloze v položce 14a bodu 2 ruší písm. d)
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 10 odst. 4 a v příloze vkládá nové položky č. 24a a 24b
217/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 11 odst. 2 písm. r) a v příloze ruší položku č. 9
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 4 odst. 1, § 6a odst. 3, § 7 odst. 1, § 8, § 9 odst. 9, § 10 odst. 2 a 7, 12, § 13, § 16; ruší § 13a
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11 odst. 2 písm. ch)
218/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 4 odst. 1, § 6, § 6a, § 7 odst. 1, § 10, § 11 a přílohu; vkládá nový § 10a; nová přechodná ustanovení
218/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 11 odst. 1
303/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 4
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 17
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 5 a § 6 odst. 7
19/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
v příloze vkládá novou pol. č. 17a a mění pol. č. 30
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
v příloze mění pol. č. 9
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 2, § 10, § 11 odst. 1 a v příloze položky č. 2, 21 a 22
404/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 8 odst. 4; nové přechodné ustanovení
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
vkládá v § 11 odst. 2 nové písm. u)
167/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
vkládá v § 11 odst. 2 nové písm. v); nová přechodná ustanovení
293/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
335/2014 Sb.
(k 29.12.2014)
mění § 11 odst. 2 a v příloze pol. č. 11
(změny pozbývají platnosti 1.7.2016)
87/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
161/2016 Sb.
(k 7.6.2016)
mění § 11 a v příloze bod 29
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění v příloze pol. č. 17a
368/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 11; vkládá § 16b a v příloze položku 24a; nové přechodné ustanovení
460/2016 Sb.
(k 28.2.2017)
mění § 11 odst. 1 písm. k)
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 11 odst. 1; vkládá nový § 16a
296/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 4, § 7, § 9, § 11 a přílohu; vkládá § 11a
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 11 odst. 1 a 2
182/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 11 odst. 2 písm. o)
255/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
v příloze ruší položku 36
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 11 a pol. č. 11 přílohy; ruší § 16b a pol. č. 24A přílohy nová přechodná ustanovení
297/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 11 odst. 1
416/2022 Sb.
(k 15.1.2023)
mění § 11 a přílohu
416/2022 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 11 odst. 1 písm. j)
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
v příloze vkládá pol. č. 9a a mění pol. č. 22 a 23
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 8 a § 10; nová přechodná ustanovení
180/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 11 a přílohu
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Předmět soudních poplatků
Soudní poplatky (dále jen „poplatky”) se vybírají za
a)  řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků (dále jen „poplatky za řízení”),
b)  jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků (dále jen „poplatky za úkony”),
c)  zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na žádost osoby oprávněné k jejímu podání.
Sazebník  poplatků (dále jen „sazebník”) je uveden v příloze k tomuto zákonu.
§ 2
Poplatníci
(1)  Poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou
a)  navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak,
b)  účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,
c)  žalovaný (žalovaní) uplatňující svá práva vzájemným návrhem,
d)  fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu ve veřejném rejstříku, o kterém rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu,
e)  právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení nebo likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby.
(2)  Ve věcech správního soudnictví je poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal
a)  žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení,
b)  kasační stížnost.
(3)  Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však žalovaný nemá v řízení o rozvod nebo o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není. Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo o určení, zda tu registrované partnerství2) (dále jen „partnerství”) je či není.
(4)  Ustanovení odstavce 3 platí obdobně pro navrhovatele, kterému soud v řízení ustanovil opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině. Poplatková povinnost navrhovatele v takovém případě zaniká uložením povinnosti zaplatit poplatek žalovanému.
(5)  Poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem je odvolatel a za řízení před dovolacím soudem dovolatel. Ustanovení odstavců 3 a 4 platí obdobně.
(6)  Poplatníkem poplatku za úkon je navrhovatel úkonu.
(7)  Poplatníkem poplatku za vyhotovení stejnopisů podání a příloh je i ten, kdo nepředložil návrh (podání) s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami, ač byl k jejich předložení soudem vyzván.
(8)  Vznikne-li více poplatníkům povinnost zaplatit poplatek, platí jej společně a nerozdílně.
(9)  Jestliže řízení ve věcech veřejného rejstříku nebo řízení o jmenování likvidátora právnické osoby bylo zahájeno bez návrhu proto, že statutární orgán poplatníka, případně osoba, na kterou v odpovídajícím rozsahu přešla působnost statutárního orgánu, bez zbytečného odkladu nepodal návrh na zahájení řízení, ručí za zaplacení poplatku tento statutární orgán nebo tato osoba. Je-li statutárních orgánů více nebo tvoří-li statutární orgán více osob, ručí za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. To platí obdobně pro osobu, na kterou v odpovídajícím rozsahu přešla působnost statutárního orgánu.
Nahrávám...
Nahrávám...