dnes je 18.7.2024

Input:

68/2001 F.z., Opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce

68/2001 F.z., Opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
Opatření,
kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „zákon”), stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Rokosová, tel. 5704 4208
Čj.: 282/73 391/2001
Ing. Babková, tel. 5704 4354
ze dne 7. prosince 2001
Tímto opatřením se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro:
a)  banky1) ,
b)  spořitelní a úvěrní družstva2) ,
c)  investiční společnosti a investiční fondy3) ,
d)  obchodníky s cennými papíry4) ,
e)  penzijní fondy5) ,
f)  českou konsolidační agenturu6) (dále jen „účetní jednotka”).
(2)  Tímto opatřením se řídí investiční společnost při sestavování účetní závěrky každého podílového fondu4) , za který předkládá daňové přiznání.
(3)  Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření.
Čl. II
Tímto opatřením se ruší uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky bank vydané pod čj. 282/64 050/1997 ze dne 9. října 1997 ve znění opatření čj. 282/87 740/1998 ze dne 9. prosince 1998.
Čl. III
(1)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2)  Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejní za rok 2002.
Čl. IV
Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 1. 2002 nebo po 1. lednu 2002 pro účetní jednotky, které uplatňují hospodářsky rok.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha č. 1
Obecná ustanovení
Čl. I
(1) Účetní závěrku vymezuje § 18 odst. 1 zákona.
(2) Účetní závěrku sestavují banky a některé finanční instituce v případech stanovených § 19 zákona.
(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny (Kč), měrnou jednotkou jsou tisíce Kč. Údaje ke zveřejnění z účetní závěrky se uvádějí na pět významových míst, maximálně v tisících Kč minimálně v mil. Kč.
(4) V záhlaví účetní závěrky účetní jednotka uvede:
a)  obchodní firmu a sídlo, tak jak je uvedeno v obchodním rejstříku,
b)  identifikační číslo a právní formu,
c)  předmět podnikání (např. banka, investiční společnost, obchodník s cennými papíry apod.)
d)  rozvahový den popř. jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
e)  okamžik sestavení účetní závěrky (datum nebo období),
f)  účetní jednotky, které jsou bankou, kód banky - uvádí se čtyřmístný kód banky přidělený této bance Českou národní bankou.
(5) K účetní závěrce musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky.
(6) Účetní jednotky doručují účetní závěrku v jednom vyhotovení příslušnému finančnímu úřadu ve lhůtách nebo termínech stanovených tímto opatřením nebo zvláštními předpisy7) a orgánům podle zvláštních předpisů.
Čl. II
(1) Uspořádání a obsahové vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty může být členěno podrobněji za předpokladu, že stanovené
Nahrávám...
Nahrávám...