dnes je 20.7.2024

Input:

89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění účinném k 1.7.2020

č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění účinném k 1.7.2020
ZÁKON
ze dne 3. února 2012
občanský zákoník
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší § 147 až 150 a § 231; mění § 272 odst. 1
111/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 1811, § 1820, § 1821, § 1840, § 1843, § 1866, § 2521 až § 2544; vkládá nový § 2530a, § 2536a, § 2544a a § 2549a
171/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 1811, § 1840; vkládá § § 1844a
33/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá § 158a a mění § 205 a § 524 - dosud neuvedeno
163/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 64 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY
Díl 1
Soukromé právo
§ 1
(1)  Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.
(2)  Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.
§ 2
(1)  Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.
(2)  Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.
(3)  Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
§ 3
(1)  Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.
(2)  Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že
a)  každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí,
b)  rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,
c)  nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých,
d)  daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny,
e)  vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká, a
f)  nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží.
(3)  Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva.
§ 4
(1)  Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.
(2)  Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti.
§ 5
(1)  Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.
(2)  Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten,
Nahrávám...
Nahrávám...