dnes je 15.8.2020

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (13/01/2020)

13.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Programy Národní dotace, podpora a rozvoj regionů 2019+ - Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Zdroje informací: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019
 • Dílčí programy:
  • Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
   • Zaměření dotačního titulu: cílem výzvy, je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Předmětem dotace je obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy a také obnova školních tělocvičen. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.
    • Výše dotace:
     • výše alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč,
     • dotační titul B - Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
     • dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč, horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč
   • Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem je obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel.
   • Termín: Žádosti bude možné podávat do 17. 2. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a regionů (obce)

    Kraj: Obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Národní dotace, podpora a rozvoj regionů, podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy: 1/2019/117D8220

  • Podpora obcí do 3 000 obyvatel
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel s cílem zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. 
     • celková podpora pro tuto výzvu je 368 500 000 Kč. Výše podpory se liší v závislosti na konkrétní aktivitě (viz zadávací dokumentace).Výše dotace
   • Příjemci podpory: 

    Oprávnění žadatelé dle jednotlivých aktivit:

    Podpora obnovy sportovní infrastruktury:

    • účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel.

    Podpora vítězů soutěže Vesnice roku:

    • účastníkem podprogramu může být pouze obec, která v soutěži Vesnice roku 2019 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže.
    • účastníkem podprogramu může být obec, která byla oceněna v celostátní kole této soutěže v roce 2018 a nebyla příjemcem dotace v rámci výzvy 1/2019/117D8210

    Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku:

    • účastník podprogramu může být obec do 3000 obyvatel.

    Podpora dostupnosti služeb:

    • obec do 1000 obyvatel, dobrovolný svazek obcí.

    Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí:

    • obec do 3000 obyvatel
   • Termín: Žádosti bude možné podávat do 17. 2. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a regionů (obce)

    Kraj: Obec, která má do 3 000obyvatel

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Národní dotace, podpora a rozvoj regionů, podpora obcí do 3 000 obyvatel

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 • Zdroje informací: https://www.sfdi.cz/
 • Dílčí programy:
  • Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic. Příspěvek lze poskytnout na investiční i neinvestiční akce, kterými bude řešeno odstranění nehodové lokality nebo místa častých dopravních nehod (například změna počtu jízdních pruhů či světelná signalizační zařízení pro řízení provozu na křižovatkách.
    • Výše dotace:
     • SFDI pro rok 2020 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce,
     • Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele (na všechny jeho akce) je 15 mil. Kč.
   • Příjemci podpory: Oprávněnými žadateli dle jednotlivých aktivit:
    • kraj, resp. jeho organizační složka,
    • příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje.
   • Termín: Žádosti bude možné podávat do 8. 4. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Doprava, rozvoj měst a regionů

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

    Programy: Bezpečnost silnic II. a III. třídy

Programy Ministerstva Zemědělství (MZe)

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/aktuality/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti.html
 • Dílčí programy
  • Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Předmětem dotace je zalesnění holiny, pečování o les, zajištění druhové pestrosti a ochrana před škůdci.
    • Výše dotace: výše příspěvku se stanoví součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za kalendářní čtvrtletí a sazby příspěvku pro příslušné čtvrtletí.
   • Příjemci podpory: Oprávněnými žadateli dle jednotlivých aktivit:
    • vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa (zejm. nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa) podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. ke dni příjmu žádosti,
    • objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb žadatel přebírá ze souvisejících účetních, daňových nebo výrobních dokladů prokazujících objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb.
   • Termín: Žádosti bude možné podávat do 28. 2. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zemědělství, lesnictví, rybářství

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství (MZe)

    Programy: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/
 • Dílčí programy
  • Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpořit