dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 104/1999 SbNU, sv.15, K povinnosti platit soudní poplatek z odvolání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 15, nález č. 104

IV. ÚS 162/99

K povinnosti platit soudní poplatek z odvolání

Úprava poplatkové povinnosti či osvobození od ní provedená zákonem České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, představuje jeden ze základních momentů podmiňujících právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Stanovil-li totiž zákon i v tomto směru pevná pravidla umožňující přístup k soudu také splněním v něm obsažených podmínek, potom tyto podmínky musí respektovat nejen ten, kdo se dovolává práva na soudní ochranu, ale také stát prostřednictvím orgánu soudní moci. Jinými slovy, je-li účastníku řízení v rozporu s tímto zákonem ukládána poplatková povinnost tam, kde ji nemá, představuje takový zásah ze strany státu zpravidla současně i odepření práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i porušení čl. 4 odst. 1 Listiny, podle něhož povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích, a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky, podle kterého je soudce při rozhodování vázán zákonem.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 3. srpna 1999 sp. zn. IV. ÚS 162/99 ve věci ústavní stížnosti J. F. a H. H. proti usnesení Krajského soudu v Praze z 11. 12. 1998 sp. zn. 30 Co 514/98 a usnesení Okresního soudu v Rakovníku z 21. 7. 1998 sp. zn. 1 C 43/93 o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek z odvolání.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 12. 1998 č. j. 30 Co 514/98-244 a usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 21. 7. 1998 č. j. 1 C 43/93-238 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti rozhodnutím obecných soudů, jimiž byla stěžovatelům uložena povinnost zaplatit soudní poplatek z odvolání ve výši 55 649 Kč, stěžovatelé poukazují na tu skutečnost, že již uhradili částku 12 482 Kč jako soudní poplatek z odvolání, v jehož důsledku došlo ke zrušení napadeného rozsudku, a že tedy jde o případ uvedený v bodu 2 poznámky sazebníku soudních poplatků, kdy poplatek z odvolání proti novému rozhodnutí soudu prvního stupně se již neplatí. Napadenými rozhodnutími byla tedy porušena celá řada ústavně zaručených práv, zejména práv zakotvených v čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), a stěžovatelé se proto domáhají zrušení obou napadených usnesení.

Krajský soud v Praze ve svém vyjádření ze dne 6. 5. 1999 připustil, že vzhledem k bodu 2 poznámky k sazebníku soudních poplatků (příloha k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) stěžovatelům poplatková povinnost v zásadě nevznikla, nicméně v souvislosti s aktuální, tedy vyšší cenou nemovitostí bylo na místě doměření soudního poplatku.

Okresní soud v Rakovníku se plně ztotožnil se závěry Krajského soudu v Praze uvedenými v jeho usnesení.

Vedlejší účastník B. S. se v určené lhůtě k ústavní stížnosti nevyjádřil.

Z obsahu spisu 1 C 43/93 Okresního soudu v Rakovníku Ústavní soud zjistil, že vedlejší účastník B. S. podal u tohoto

Nahrávám...
Nahrávám...