dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 112/2001 SbNU, sv.23, K určení ceny nemovitostí pro účely výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 112

I. ÚS 450/99

K určení ceny nemovitostí pro účely výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí

Smyslem výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí je uspokojení oprávněného z výtěžku dražby. To však neznamená, že by soud mohl jít ve svém uvážení vymezeném v § 336a občanského soudního řádu (ve znění platném do 31. 12. 2000) tak daleko, aby odhadní cenu majetku (nemovitosti) určil jakkoliv odchylně od ceny zjištěné odhadem soudního znalce, pokud by k tomu neměl skutečně závažné objektivní důvody. Kritéria pro určení odhadní ceny jsou určitým způsobem stanovena zejména tak, že odhadní cena je výsledkem odhadu ceny nemovitosti, odhadu práv (tedy výhod) spojených s nemovitostí a odhadu závad jako hospodářské újmy. I usnesení o určení ceny musí (muselo) obsahovat řádné odůvodnění podle § 169 odst. 1, § 167 odst. 2 a § 157 odst. 2 občanského soudního řádu (ve znění před 1. 1. 2001) obsahující mj. vyložení prokázaných skutečností a posouzení zjištěného skutkového stavu podle příslušných ustanovení zákona, jichž soud použil; v daném případě šlo (mimo jiné) o výsledky odhadu a o jejich posouzení s ohledem na určenou odhadní cenu.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 11. července 2001 sp. zn. I. ÚS 450/99 ve věci ústavní stížnosti VKZ, v. o. s., proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové z 29. 3. 1999 sp. zn. 15 E 30/97 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 6. 1999 sp. zn. 25Co 381/99 o určení odhadní ceny nemovitostí ve stěžovatelčině vlastnictví.

I. Výrok

Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 29. 3. 1999 č. j. 15 E 30/97-133 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 6. 1999 sp. zn. 25 Co 381/99 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení Okresního soudu v Hradci Králové z 29. 3. 1999 sp. zn. 15 E 30/97 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 6. 1999 sp.zn. 25Co 381/99, kterými Okresní soud v Hradci Králové rozhodl o určení odhadní ceny nemovitostí ve vlastnictví stěžovatelky (coby povinné) v částce 2 500 000 Kč a Krajský soud v Hradci Králové toto rozhodnutí na základě stěžovatelčina odvolání potvrdil.

Okresní soud v Hradci Králové svým usnesením ze dne 29. 3. 1999 č. j. 15 E 30/97-133 určil odhadní cenu stěžovatelčiných nemovitostí částkou 2 500 000 Kč. Poukázal na své usnesení ze dne 25. 11. 1997 sp. zn. 15 E 30/97, jímž nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí, kterými jsou dům č. p. 21 (umístěný na p. č. 27/1), pozemky p.č. 27/1 a p. č. 27/2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu v Hradci Králové na LV č. 441 pro k. ú. S. (dále jen „předmětné nemovitosti“). Přitom vycházel z tržní ceny stanovené ve znaleckém posudku na částku 3 630 000 Kč. Určení ceny nižší (než byla zjištěna) odůvodnil zejména tím, že se povinný svým chováním dostal do situace, kdy musí strpět prodej svých nemovitostí i za cenu nižší, než je obvyklá cena tržní, neboť účelem dražby je prodej nemovitostí povinného a následné uspokojení oprávněného z výtěžku prodeje. Odhadní cena jako cena vyvolávací při dražbě byla proto stanovena především, ale ne pouze, na základě

Nahrávám...
Nahrávám...