dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 113/2000 SbNU, sv.19, K principu rovnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 113

II. ÚS 467/97

K principu rovnosti

Neposkytne-li obecný soud účastníkům ochranu jejich základních práv a svobod, ač již v obdobných případech byla Ústavním soudem přiznána, je nutno v tomto postupu spatřovat porušení principu rovnosti v právech.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 3. srpna 2000 sp. zn. II. ÚS 467/97 ve věci ústavní stížnosti A. P. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 11.11. 1997 sp. zn. 10 Ca 306/97, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Prachaticích, pozemkového úřadu, z 1. 7. 1997 č. j. PÚ-205/654/92/Kř./0/671/97 o návrhu na restituci zemědělského majetku.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 11. 1997 č. j. 10 Ca 306/97-31 a rozhodnutí Okresního úřadu v Prachaticích, okresního pozemkového úřadu, ze dne 1. 7. 1997 č. j. PÚ-205/654/92/Kř./0/671/97 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal v zákonné lhůtě ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 11. 1997 č. j. 10 Ca 306/97-31, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Prachaticích, okresního pozemkového úřadu (dále jen „pozemkový úřad“) ze dne 1. 7. 1997 č. j. PÚ-205/654/92/Kř./0/671/97. Tímto rozhodnutím vydaným podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), správní orgán jednak určil, že oprávněná osoba je vlastníkem pozemků ev. č. 156 stavební, o výměře 318 m2, a ev. č. 77 o výměře 379 m2 v k. ú. Prachatice, a jednak určil, že není vlastníkem budovy čp. 150 stojící na st. p. č. 156 v Prachaticích. Pozemkový úřad tak rozhodl po zjištění, že majetek přešel do vlastnictví státu podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.

Navrhovatel je oprávněnou osobou podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o půdě. Předcházející rozhodnutí pozemkového úřadu bylo zrušeno rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, neboť nebylo spolehlivě doloženo, jaký je charakter domu čp. 150 v Prachaticích. Po rozhodnutí Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu ze dne 28. 8. 1996 č. j. 1406/96-3152, že nemovitosti zapsané v knihovní vložce 150 pozemkové knihy pro k. ú. Prachatice, tedy i dům čp. 150, jsou nemovitostmi, na které se vztahuje zákon o půdě, pozemkový úřad posuzoval, zda vydání nemovitosti nebrání některá z překážek podle § 11 zákona o půdě. Pozemkový úřad učinil ze znaleckého posudku závěr, že přestavbou ztratila budova čp. 150 svůj původní stavebně technický charakter, neboť stropy byly vyměněny z 54,64 % a krov je celý nový. Dále se pozemkový úřad opřel o stanovisko odboru stavebně-správního, architektury a životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích ze dne 3. 2. 1993, ve kterém je uvedeno, že objekt čp. 150 nelze považovat za zemědělskou usedlost, ale za obytný dům. Pozemkový úřad z toho dospěl k závěru, že budova ztratila zásadní přestavbou svůj stavebně technický charakter tak, že již nesouvisí s předmětem zemědělské výroby, neboť slouží jako

Nahrávám...
Nahrávám...