dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 121/1997 SbNU, sv.9, K povaze zástavního práva

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 121

III. ÚS 90/97

K povaze zástavního práva

Zástavní právo, jak vyplývá z ust. § 151a a násl. občanského zákoníku, je právem věcným, což znamená, že nepůsobí pouze vůči osobě, která s věřitelem uzavřela zástavní smlouvu, ale i vůči osobám třetím. To ale neznamená, že od vzniku zástavního práva by vlastník zastavenou věc nemohl zcizit, či jinak s ní disponovat, protože zástavní právo působí i vůči dalšímu nabyvateli. Jediným omezením vlastnického práva k nemovitosti, která je zatížena zástavním právem, je, že vlastník nemovitosti musí strpět, aby se zástavní věřitel v případě nesplnění zajištěné pohledávky uspokojil ze zástavy. Toto omezení však působí i na každého nového vlastníka.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 2. října 1997 sp. zn. III. ÚS 90/97 ve věci ústavní stížnosti B.J. proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze 14. 1. 1997 sp. zn. 44 Ca 257/96 o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze čj. 44 Ca 257/96-16 ze dne 14. 1. 1997 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatelka podala dne 14. 3. 1997 ústavní stížnost, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 17. 3. 1997. Ústavní stížnost směřuje proti rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 44 Ca 257/96-16 ze dne 14. 1. 1997, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu v Benešově čj. 201 10-V7-1765/96 ze dne 16. 10. 1996, jímž byl zamítnut návrh na vklad do katastru nemovitostí. Podle názoru navrhovatelky bylo uvedenými rozhodnutími porušeno její základní právo stanovené v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Ústavní stížnost byla podána včas.

K posouzení ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal spis sp. zn. 44 Ca 257/96 vedený u Krajského soudu v Praze. Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že navrhovatelka podala opravný prostředek proti rozhodnutí Katastrálního úřadu v Benešově čj. 201 10-V7-1765/96 ze dne 16. 10. 1996. Tímto rozhodnutím katastrální úřad zamítl podle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, a to k nemovitostem v rozhodnutí specifikovaným, na základě dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů ze dne 19. 6. 1996, která byla uzavřena mezi navrhovatelkou a jejím manželem J.J. Svoje rozhodnutí odůvodnil katastrální úřad tím, že podmínky vkladu práva podle § 5 odst. 1 písm. f) zák. č. 265/1992 Sb. nejsou splněny, protože účastníci dohody jsou omezeni ve smluvní volnosti nakládat s předmětem dohody podle rozhodnutí správce daně ze dne 4. 3. 1996 čj. 5644/970/1996 o zřízení zástavního práva k předmětným nemovitostem podle ust. § 72 zák. ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a podle rozhodnutí Okresního soudu v Benešově čj. E 797/95-16 ze dne 26. 4. 1996 o zřízení soudcovského zástavního práva.

Proti rozhodnutí katastrálního úřadu podala navrhovatelka opravný prostředek, v němž uvedla, že za trvání manželství bylo rozsudkem Okresního soudu v Benešově čj. 9 C 498/96-10 ze dne 24. 5. 1996 zrušeno bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Po právní moci tohoto rozsudku uzavřeli

Nahrávám...
Nahrávám...