dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 122/2003 SbNU, sv.31, K počítání hlasů konkursních věřitelů podle výše jejich pohledávek

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 31, nález č. 122

IV. ÚS 599/02

K počítání hlasů konkursních věřitelů podle výše jejich pohledávek

1. Kogentní úprava § 10 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, vylučuje oprávnění soudu rozhodnout o počtu hlasů jednotlivých hlasujících věřitelů jinak. Hlasy konkursních věřitelů se nepočítají „podle počtu hlav“, ale podle výše jejich pohledávek.

2. Jestliže obecný soud postupoval v přímém rozporu s kogentními ustanoveními zákona o konkursu a vyrovnání, vybočil extrémně z mezí ústavnosti.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 22. října 2003 sp. zn. IV. ÚS 599/02 ve věci ústavní stížnosti 1. PhDr. F. Z. a 2. L. l. J., a. s., proti usnesením Krajského soudu v Hradci Králové z 6. 9. 2002 vyhlášeným na schůzi konkursních věřitelů v řízení vedeném pod sp. zn. 43 K 6/2002.

Výrok

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 9. 2002 vyhlášená v průběhu schůze konkursních věřitelů v řízení vedeném pod sp. zn. 43 K 6/2002, znějící:

a) „Pro účely hlasování o počtu členů věřitelského výboru a k volbě věřitelského výboru a k přijetí případného usnesení věřitelů o zproštění správce funkce a ustanovení správce nového se každému z přítomných, resp. zastoupených věřitelů uděluje jeden hlas“,

b) „Schůze věřitelů rozhodla o tom, že v dané věci bude 7členný věřitelský výbor“,

c) „Soud volbu věřitelského výboru a 4 náhradníků potvrzuje“,

d) „Soud konstatuje, že schůze konkursních věřitelů přijala návrh, aby správce byl zproštěn a ustanoven správce nový“,

se zrušují.

II. V ostatním se ústavní stížnosti odmítají.

Odůvodnění

Ústavními stížnostmi evidovanými pod sp. zn. IV. ÚS 599/02 a sp. zn. IV. ÚS 689/02 se stěžovatelé PhDr. F. Z. a obchodní společnost L. l. J., a. s., domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, která byla vyhlášena na schůzi konkursních věřitelů úpadce KTP Q., a. s., konané v rámci konkursního řízení vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 43 K 6/2002 dne 6. 9. 2002, znějící takto: - „Pro účely hlasování o počtu členů věřitelského výboru a k volbě věřitelského výboru a k přijetí případného usnesení věřitelů o zproštění správce funkce a ustanovení správce nového se každému z přítomných, resp. zastoupených věřitelů uděluje jeden hlas. O výsledku hlasování rozhodne prostá většina hlasů na schůzi přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů s tím, že při dosažení prosté většiny hlasů u více kandidátů rozhodne o zvolení do věřitelského výboru nejvyšší počet dosažených hlasů.“, - „K námitce věřitelů manželů H. soud nepřihlíží.“, - „Schůze věřitelů rozhodla o tom, že v dané věci bude 7členný věřitelský výbor.“, - „Jednání se přerušuje na 10 minut s tím, že soud prověří, který z navržených věřitelů je skutečně věřitelem.“, - „Jednání se přerušuje na dobu 10 minut za účelem vyhodnocení voleb.“, - „Soud volbu věřitelského výboru a 4 náhradníků potvrzuje.“, - „Soud konstatuje, že schůze konkursních věřitelů přijala návrh, aby správce byl zproštěn a ustanoven správce nový.“, - „Schůze konkursních věřitelů se končí.“

Stěžovatelé tvrdí, že bylo porušeno jejich právo na spravedlivý proces podle čl.

Nahrávám...
Nahrávám...