dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 124/1996 SbNU, sv.6, K otázce restitučních důvodů podle § 6 odst. 1 písm. m) a n) zákona č. 229/1991 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 124

IV. ÚS 203/95

K otázce restitučních důvodů podle § 6 odst. 1 písm. m) a n) zákona č. 229/1991 Sb.

Podřazení případu vyvlastnění pod ustanovení § 6 odst. 1 písm. m) a n) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, předpokládá, že zákonné podmínky pro vyvlastnění byly skutečně splněny.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 22. listopadu 1996 sp. zn. IV. ÚS 203/95 ve věci ústavní stížnosti PhMr. H. F. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 12. 5. 1995 sp. zn. 38 Ca 89/94 o určení vlastnictví k nemovitostem.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 38 Ca 89/94 ze dne 12. 5. 1995 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka se svou včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 1995 sp. zn. 38 Ca 89/94, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu Praha-západ ze dne 7. 9. 1994 č. j. PÚ-R-21/91/VII-251/94/KU, jímž bylo vysloveno, že stěžovatelka není vlastnicí nemovitostí v k.ú. S. č. dle pozemkové knihy 117/31, 122 o výměře 6077 m2, č. dle pozemkové knihy 121 v katastru nemovitostí o výměře 6366 m2, č. dle pozemkové knihy 123 v katastr u nemovitostí st. 218, 122 o výměře 3365 m2. Stěžovatelka soudí, že postupem soudu došlo k porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a že jí nebyla poskytnuta ústavně předpokládaná míra ochrany jejích práv.

K vlastní ztrátě vlastnictví nemovitostí, které byly předmětem řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění (dále jen „zákon o půdě)“, stěžovatelka uvádí, že tyto nemovitosti byly s odvoláním na zákon č. 63/1935 Sb. z. a n., o vyvlastnění k účelům obrany státu, vyvlastněny H. F. výměrem ze dne 15. 11. 1951 zn. XI-198-151 Dr. Br. bývalého ONV Praha-jih, a to pozemky parc. č. 121 zahrada zapsaná ve vložce č. 272 pozemkové knihy pro k.ú. S., parc. č. 123 zahrada zapsaná ve vl. č. 97 pozemkové knihy pro k.ú. S. a p.č. 117/34 les zapsaná ve vl.č. 305 pozemkové knihy pro k.ú. S. a rozhodnutím o vyvlastnění ze dne 15. 12. 1956, č. j. výst. 2538/56, odboru pro výstavbu rady ONV Praha-jih, pak budovy a stavební zařízení na pozemku parc. č. 117/34, tj. dřevěná chata s verandou, obytný domek čp. 147, hospodářské stavení, vesměs v pozemkové knize neuvedené. O náhradě za vyvlastnění bylo rozhodnuto rozhodnutím o náhradě za vyvlastnění ze dne 22. 5. 1957, č. j. výst. 883/57, odboru pro výstavbu rady ONV Praha-jih.

Na vyvlastněné parcele č. 218, k.ú. S. (podle identifikace st. p. 257), byla posléze vybudovaná stavba - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha. Ostatní pozemky jsou podle tvrzení stěžovatelky nezastavěny. Stěžovatelka má za to, že vyvlastněné nemovitosti (nebo alespoň jejich podstatná část) nikdy nesloužily účelu, pro který byly vyvlastněny, a domáhala se ve smyslu příslušných ustanovení zákona o půdě jejich vydání. Za pozemek zastavěný stavbou požadovala poskytnutí jiného vhodného pozemku náhradního.

Okresní úřad, pozemkový úřad Praha-západ, jak je patrno z

Nahrávám...
Nahrávám...