dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 128/2002 SbNU, sv.28, Ke lhůtě pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 128

III. ÚS 186/02

Ke lhůtě pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu

Návrh na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem je podán včas i tehdy, byl-li podán ve lhůtě u orgánu, který vydal rozhodnutí. Návrh byl prokazatelně podán k poštovní přepravě doporučeným dopisem a byl doručen správnímu orgánu (pozemkovému úřadu) v zákonem stanovené 30denní lhůtě, a soud se měl proto tímto návrhem věcně zabývat. Jestliže tak neučinil, a je lhostejno, že se tak stalo v důsledku přehlédnutí, zasáhl tím do účastníkova základního práva obrátit se na soud, aby přezkoumal zákonnost rozhodnutí orgánu veřejné správy, daného mu čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 10. října 2002 sp. zn. III. ÚS 186/02 ve věci ústavní stížnosti doc. PhDr. M. P. proti usnesení Krajského soudu v Praze z 21. 1. 2002 sp. zn. 44 Ca 143/2001, kterým byl jako opožděný odmítnut opravný prostředek proti rozhodnutí Okresního úřadu v Příbrami, okresního pozemkového úřadu, z 21. 8. 2001 č. j. 2687/92 R II 44/01, že stěžovatelce nevzniká vlastnictví k ideální části parcely.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. ledna 2002 č. j. 44 Ca 143/2001-14 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatelka se ústavní stížností ze dne 25. 3. 2002 domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2002 č. j. 44 Ca 143/2001-14. Napadeným usnesením byl odmítnut opravný prostředek proti rozhodnutí Okresního úřadu v Příbrami, okresního pozemkového úřadu, (dále jen „pozemkový úřad“) ze dne 21. 8. 2001 č. j. 2687/92 R II 44/01 s odůvodněním, že opravný prostředek byl podán opožděně. Postupem krajského soudu mělo být porušeno navrhovatelčino základní právo na soudní ochranu, dané čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Podle navrhovatelky jí bylo rozhodnutí pozemkového úřadu doručeno dne 11. 10. 2001, opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí byl podán držiteli poštovní licence (České poště) k přepravě dne 29. 10. 2001, lhůta k podání opravného prostředku uplynula dne 10. 11. 2001.

Ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. 44 Ca 143/2001, který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že pozemkový úřad dne 28. 8. 2001 rozhodnutím č. j. 2687/92 R II 44/01 rozhodl tak, že navrhovatelce (dnes ústavní stěžovatelce) nevzniká vlastnictví k id. 2/3 původní PK parcely č. kat. 398 v k. ú. B. H., obec P. (dále jen „předmětné nemovitosti“). Navrhovatelka podala dopisem ze dne 29. 10. 2001, který byl doručen pozemkovému úřadu dne 30. 10. 2001, návrh na přezkoumání rozhodnutí soudem. Tento návrh pak dopisem ze dne 26. 11. 2001 blíže odůvodnila.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21. 1. 2002 č. j. 44 Ca 143/2001-14 opravný prostředek odmítl. Rozhodnutí odůvodnil tím, že navrhovatelka podala opravný prostředek proti rozhodnutí pozemkového úřadu ze dne 21. 8. 2001 č. j. 2687/92 R II 44/01, který došel pozemkovému úřadu poštou dne 26. 11. 2001. Z obálky soud zjistil, že opravný prostředek navrhovatelka podala na poštu dne 23. 11. 2001. Ze správního spisu soud zjistil, že napadené

Nahrávám...
Nahrávám...