dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 15/2001 SbNU, sv.21, K právu obviněného nahlížet do spisu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 15

IV. ÚS 472/2000

K právu obviněného nahlížet do spisu

Právo obviněného nahlížet do spisu je jednou ze složek jeho práva na obhajobu, zaručovaného čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, a právě proto je omezení tohoto práva, i když je zákonem připuštěno, vždy třeba náležitě zdůvodnit. Jinak by totiž omezení uvedeného práva zůstalo bez možnosti je přezkoumat. Za závažné důvody podle § 65 odst. 2 trestního řádu nelze považovat zcela obecný poukaz na možnost maření výsledků vyšetřování, a již vůbec ne na předpoklad ovlivňování svědků za situace, kdy se obviněný nachází ve vazbě, navíc v dané věci ve vazbě koluzní.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 23. ledna 2001 sp. zn. IV. ÚS 472/2000 ve věci ústavní stížnosti O. R. proti opatřením vyšetřovatele Policie České republiky, Okresního úřadu vyšetřování Pardubice, jimiž byla stěžovateli sdělena obvinění z trestných činů a odmítnuta jeho žádost o nahlédnutí do spisu, a proti rozhodnutím Okresního státního zastupitelství v Pardubicích o přezkoumání postupu vyšetřovatele.

I. Výrok

Rozhodnutí vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování Pardubice, ČVS:OVV-978/20-99, jímž dne 12. 6. 2000 odmítl žádost stěžovatele o nahlédnutí do spisu, a rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Pardubicích sp. zn. 1 Zt 1033/99 ze dne 22. 6. 2000 se zrušují.

Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení čl. 8 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 3 písm. a) a b) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) zrušení shora označených opatření a rozhodnutí vyšetřovatele Policie České republiky, Okresního úřadu vyšetřování Pardubice, a Okresního státního zastupitelství v Pardubicích. Jak stěžovatel uvádí v ústavní stížnosti, byla mu opatřeními vyšetřovatele Policie České republiky, Okresního úřadu vyšetřování Pardubice, ČVS:OVV-978/20-99 a ČVS:OVPU-595/20-2000 dne 10. 5. 2000 sdělena obvinění ze spáchání vyjmenovaných trestných činů. Obě uvedená sdělení obvinění jsou podle stěžovatelova názoru v rozporu s § 160 odst. 1 trestního řádu (dále jen „tr. ř.“), neboť neobsahují důvody, pro něž je stěžovatel stíhán. Je v nich pouze bez dalšího konstatováno, že podkladem pro ně jsou skutečnosti zjištěné orgány Policie České republiky a finančního úřadu, a rovněž jednání stěžovatele je specifikováno velmi neurčitě. Následkem toho pak stěžovateli nejsou zřejmé důvody trestního stíhání a nemá tak možnost řádně připravit svou obhajobu, nemůže se vyjádřit k důkazům a skutečnostem, které svědčí v jeho neprospěch, a nemůže předložit důkazy svědčící v jeho prospěch. K žádosti stěžovatele o přezkoumání tohoto postupu vyšetřovatele však Okresní státní zastupitelství v Pardubicích rozhodnutím sp. zn. 1 Zt 1033/99 ze dne 7. 6. 2000 shledalo tuto žádost nedůvodnou. Výše uvedenými opatřeními a rozhodnutím bylo podle stěžovatelova názoru zasaženo do jeho základních práv zaručených mu čl. 8 odst. 2 Listiny, neboť nikdo nesmí být stíhán jinak než z důvodů a

Nahrávám...
Nahrávám...