dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 161/1999 SbNU, sv.16, K návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu ve slovech „včetně rozhodnutí o pořádkových pokutách“

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 161

Pl. ÚS 28/98

K návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu ve slovech „včetně rozhodnutí o pořádkových pokutách“

Odepření soudní ochrany ve věcech přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy je možné v případě, že tak stanoví zákon. Není to však možné v případě, že se jedná o rozhodnutí, která se týkají základních práv a svobod podle Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a mezinárodních úmluv podle čl. 10 Ústavy. Jakýkoli jiný postup je v rozporu s čl. 36 odst. 2 Listiny a čl. 4 Ústavy. Každá fyzická i právnická osoba má v České republice ústavně zaručeno právo na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

V případě rozhodnutí o pořádkových pokutách však toto právo § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu nezaručuje, neboť je jím odňato právo nechat přezkoumat rozhodnutí orgánu veřejné správy nezávislým a nestranným soudem. Tento požadavek nezaručuje poskytnutí práva na jinou ochranu v podobě odvolání k vyšší správní instanci, v daném případě v podobě rozkladu k prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“). Prezident NKÚ ovšem nesplňuje požadavky čl. 36 odst. 1 Listiny, čl. 6 odst. 1 Úmluvy a čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (vyhláška č. 120/1976 Sb.), byť na rozdíl od správních orgánů není přímo jmenován vládou nebo vyšším správním orgánem. V dané věci nemůže splňovat především požadavek nestranného orgánu, když jako takový nemůže být nikdy chápán navrhovatelem. Ani ústavní definice NKÚ jako nezávislého orgánu (čl. 97 Ústavy) nezaručuje na plnění čl. 81 Ústavy, čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy, neboť se týká provádění kontrolní činnosti NKÚ ve vztahu k výkonným orgánům, nikoli ukládání pořádkových pokut, kde NKÚ nepostupuje jako nezávislý tribunál, nýbrž jako správní úřad.

Tento postup současně nezaručuje rovnost v právech stejně dotčených subjektů ústavně zaručených práv a svobod podle čl. 1 Listiny. Je též v rozporu se zásadou přiměřenosti zásahu orgánu veřejné moci, jak plyne z čl. 1 Ústavy, který požaduje, aby veřejná moc v České republice vystupovala podle pravidel právního státu. Mezi tato pravidla patří rovněž zásada přiměřenosti zásahu, pravidlo racionální zdůvodnitelnosti zásahu (zákaz svévole) a zákaz nadbytečného použití jinak racionálně zvolených nástrojů regulace.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 23. listopadu 1999 sp. zn. Pl. ÚS 28/98 ve věci návrhu Ing. P. N. na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu ve slovech „včetně rozhodnutí o pořádkových pokutách“ (nález byl vyhlášen pod č. 2/2000 Sb.).

I. Výrok

Ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., ve slovech „včetně rozhodnutí o pořádkových pokutách“ se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal ústavní stížnost proti

Nahrávám...
Nahrávám...