dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 20/1996 SbNU, sv.5, K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 20

Pl. ÚS 44/95

K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Pod samostatnou působností obce podle ustanovení § 13 a násl. zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, lze stěží rozumět zákaz činností, který v podstatě není ničím jiným, než parafrází skutkových podstat trestných činů, uvedených v § 260 a § 261 trestního zákona. Chce-li obec v tomto směru výslovně projevit svou politickou vůli, může tak případně učinit jinými adekvátními prostředky, nikoli však právním normativním aktem.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 sp. zn. Pl. ÚS 44/95 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města Nové Paky z 25. 10. 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky (nález byl vyhlášen pod č. 109/1996 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Nové Paky ze dne 25. 10. 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Skupina 31 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navrhla, aby Ústavní soud České republiky zahájil řízení o zrušení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. 10. 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky. Znění napadené vyhlášky je následující:


Město Nová Paka vydává vyhlášku o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky.

I.

Komunistická, nacistická a fašistická propaganda se na území města zakazuje.

II.

Komunistickou, nacistickou a fašistickou propagandou se rozumí:

a)  Požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku.

b)  Užívání symbolů těchto zločinných hnutí při jejich propagaci.

c)  Zpochybňování zločinnosti režimů, které tato hnutí představovala.

III.

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem, následujícím po dni jejího vyhlášení, tj. dne 9. listopadu 1994.

V Nové Pace dne 25. 10. 1994


Ve svém návrhu, podaném podle § 64 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, skupina poslanců uvádí, že oprávnění obce vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti obce je sice zakotveno v článku 104 odst. 3 Ústavy České republiky, současně je však omezeno působností, která může být stanovena jen zákonem (článek 104 odst. 1 Ústavy). Tímto zákonem je v prvé řadě zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v jehož ustanovení § 13 odst. 2 se uvádí, že při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy, vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Podle § 16 odst. 2 tohoto zákona musí být obecně závazné vyhlášky v souladu se zákony a uvedenými právními předpisy. Nové ustanovení § 17 zákona o obcích, ve znění zákona č. 279/1995 Sb., rozšiřuje pravomoc obcí obecně závaznou vyhláškou omezovat nebo zakazovat činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na některý ch veřejně přístupných místech v obci.

Nahrávám...
Nahrávám...