dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 28/2000 SbNU, sv.17, K opominutí existence § 28b odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 17, nález č. 28

IV. ÚS 262/98

K opominutí existence § 28b odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Za porušení práva na spravedlivý proces je třeba považovat postup orgánů veřejné moci rozhodujících v restituční věci, jestliže tyto orgány při svém rozhodování pominuly existenci § 28b odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ačkoliv úvaze o jeho aplikaci v daném případě nasvědčovaly jimi zjištěné skutkové okolnosti případu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 24. února 2000 sp. zn. IV. ÚS 262/98 ve věci ústavní stížnosti B. G. a spol. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 31. 3. 1998 sp. zn. 31 Ca 29/98 a rozhodnutí Okresního úřadu v Jičíně, okresního pozemkového úřadu, z 1. 12. 1997 č. j. PÚ/4507/97/La, že stěžovatelé se nestávají vlastníky nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 3. 1998 č. j. 31 Ca 29/98-27 a rozhodnutí Okresního úřadu Jičín, okresního pozemkového úřadu, ze dne 1. 12. 1997 č. j. PÚ/4507/97/La se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé se svou včas podanou ústavní stížností domáhají, s odvoláním na porušení čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 36 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 3. 1998 č. j. 31 Ca 29/98-27, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Jičíně, okresního pozemkového úřadu, ze dne 1. 12. 1997 č. j. PÚ/4507/97/La, kterým bylo rozhodnuto, že stěžovatelé se nestávají vlastníky nemovitostí ve výroku rozhodnutí blíže specifikovaných. V odůvodnění ústavní stížnosti stěžovatelé rekapitulují okolnosti uzavírání kupní smlouvy, jejímž předmětem byl prodej sporných nemovitostí, která se však nedochovala, o jejímž uzavření nemohou být pochybnosti, když součástí spisového materiálu v dané restituční věci jsou listiny, jež se týkají neudělení souhlasu k této smlouvě podle § 13 zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). Jmenovitě jde o stížnost manželů B. a J. G., zastoupených JUDr. V. V., advokátem, ze dne 10. 6. 1949 do výměru Ministerstva zemědělství v Praze z 22. 3. 1949 č. j. 10.711/49-IX/A-22 ve věci pozemkové reformy, dále přípis Ministerstva zemědělství č. j. 11793-50-IX/A-22 ze dne 7. 3. 1950, jímž je manželům J. a B. G. sdělováno, že spisový materiál týkající se předmětného výměru byl zaslán dne 26. 1. 1950 správnímu soudu, a konečně rozhodnutí Správního soudu v Bratislavě ze dne 13. 12. 1950 č. j. 1098/1949-3, kterým byla zamítnuta stížnost manželů G., směřující proti shora označenému výměru tehdejšího Ministerstva zemědělství o neudělení souhlasu podle § 13 zákona č. 46/1948 Sb. k převodu vlastnického práva k nemovitostem, uvedeným v kupní smlouvě sepsané dne 2. 2. 1948 mezi J. K., stavitelem v N. P., jako prodávajícím a manželi G. jako

Nahrávám...
Nahrávám...