dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 35/2001 SbNU, sv.21, K posouzení oprávněnosti vyloučení z mysliveckého sdružení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 35

II. ÚS 452/98

K posouzení oprávněnosti vyloučení z mysliveckého sdružení

Soudem vyvozené závěry o splnění podmínek pro navrhovatelovo vyloučení z mysliveckého sdružení jsou v extrémním rozporu s tím, co v řízení před okresním soudem vyšlo najevo. Jestliže totiž stanovy mysliveckého sdružení stanoví, že k usnesení o vyloučení člena sdružení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů sdružení, nelze při celkovém počtu členů sdružení 28 dovodit z hlasování, při kterém z 24 přítomných 12 hlasů bylo pro vyloučení, 6 hlasů bylo proti a 6 členů se hlasování zdrželo, že došlo k platnému vyloučení člena z mysliveckého sdružení. Jestliže tedy okresní soud navzdory uvedeným skutečnostem dospěl k závěru, že k vyloučení z mysliveckého sdružení došlo oprávněně, porušil tím navrhovatelova ústavně zaručená práva na spravedlivý proces, zakotvená v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a došlo k odepření ochrany práv zákonem stanoveným způsobem podle čl. 90 Ústavy České republiky.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 20. února 2001 sp. zn. II. ÚS 452/98 ve věci ústavní stížnosti J. K. proti rozhodnutí Mysliveckého sdružení Z. a rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích z 26. 5. 1998 sp. zn. 8 C 165/97 o vyloučení stěžovatele z mysliveckého sdružení a pozbytí platnosti povolenky k lovu v honitbě Z.

I. Výrok

Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 5. 1998 sp. zn. 8 C 165/97 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Návrhem ze dne 23. 10. 1998 se navrhovatel domáhal zrušení rozhodnutí Mysliveckého sdružení Z. ze dne 29. 8. 1997, kterým byl z tohoto sdružení vyloučen, a proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 5. 1998 sp. zn. 8 C 165/97.

Skutková a právní stránka věci spočívá v tom, že dne 29. 8. 1997 bylo členskou schůzí Mysliveckého sdružení Z. vydáno rozhodnutí, kterým byl navrhovatel z tohoto sdružení vyloučen. Před touto členskou schůzí obdržel navrhovatel sdělení předsedy mysliveckého sdružení ze dne 28. 7. 1997, že ke dni 26. 7. 1997 pozbyla platnosti navrhovateli mysliveckým sdružením vydaná povolenka k lovu v honitbě Z. s odůvodněním hrubého porušení stanov a organizačního řádu, kterého se měl navrhovatel dopustit tím, že si ponechal pro vlastní potřebu ulovený kus černé zvěře. Toto rozhodnutí předsedy sdružení bylo časově omezeno do konání nejbližší členské schůze sdružení. Navrhovatel se návrhem ze dne 7. 10. 1997 obrátil na Okresní soud v Českých Budějovicích a domáhal se vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že vyloučení navrhovatele z mysliveckého sdružení je neplatné a rovněž je neplatné rozhodnutí o pozbytí platnosti povolenky k lovu.

Okresní soud v Českých Budějovicích tento návrh zamítl. Věc posuzoval podle § 244 a násl. občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), tedy ve správním soudnictví, neboť daná věc prý spadá pod tuto úpravu, neboť podle § 244 odst. 2 o. s. ř. ve správním soudnictví přezkoumávají soudy zákonnost rozhodnutí orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy, jakož i orgánů zájmové samosprávy a dalších právnických osob, pokud jim zákon svěřuje rozhodování o právech

Nahrávám...
Nahrávám...