dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 51/2002 SbNU, sv.26, K úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem před rozvodem a po rozvodu manželství

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 26, nález č. 51

IV. ÚS 455/01

K úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem před rozvodem a po rozvodu manželství

Názor, že rozsudek o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem na dobu do rozvodu manželství lze vykonat i po tomto rozvodu, Ústavní soud nesdílí a považuje jej za rozporný s čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 22. dubna 2002 sp. zn. IV. ÚS 455/01 ve věci ústavní stížnosti M. J. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci z 30. 6. 2000 sp. zn. 12 Co 286/99 potvrzujícímu usnesení Okresního soudu v Olomouci z 21. 10. 1998 sp. zn. Nc 28/95, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí odnětím nezletilých dětí z péče matky a jejich předáním do výchovy otci.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. června 2000 sp. zn. 12 Co 286/99 a usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 21. října 1998 sp. zn. Nc 28/95 se zrušují.

II. Odůvodnění

Dne 26. 7. 2001 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, potvrzujícího usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 21. 10. 1998 sp. zn. Nc 28/95, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí odnětím nezletilých dětí z péče matky a jejich předáním do výchovy otci.

Výkon rozhodnutí byl nařízen na základě rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 5. 1997 sp. zn. Nc 28/95 potvrzeného rozsudkem Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci dne 9. 10. 1997 sp. zn. 12 Co 578/97. Tento exekuční titul nabyl právní moci dne 13. 11. 1997 a upravoval výchovu a výživu nezletilých dětí za trvání manželství. Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 25. 8. 1997 sp. zn. 12 C 69/96 v části nenapadené odvoláním bylo manželství rozvedeno. V této části nabyl rozsudek právní moci dne 23. 11. 1997. Zbývající část rozsudku týkající se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí po rozvodu byla napadena odvoláním. Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci dne 30. 10. 2000 pod sp. zn. 12 Co 333/98 věc vrátil k dalšímu projednání. Usnesením ze dne 27. 3. 2001 sp. zn. 12 C 69/96 došlo k vyloučení věci k samostatnému projednání a doposud v ní nebylo pravomocně rozhodnuto.

V uvedeném postupu obecných soudů stěžovatelka shledala zásah do svých základních práv a svobod zaručených v Ústavě České republiky (dále jen „Ústava“). Mělo se jednat zejména o právo na soudní ochranu zákonným způsobem (čl. 90), vázanost soudce zákonem (čl. 95) a rovnost účastníků řízení (čl. 96 Ústavy). Současně se stěžovatelka domáhala ochrany práva na zvláštní ochranu dětí a mladistvých podle čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), práva na státní pomoc pro rodiče pečující o děti podle čl. 32 odst. 5 Listiny a práva dětí být odloučen od rodičů jen rozhodnutím soudu podle čl. 32 odst. 4 Listiny.

V ústavní stížnosti stěžovatelka rovněž uvedla, že ani jí ani její právní zástupkyni nebylo napadené usnesení krajského soudu doručeno. V příslušném spisu, do kterého nahlédly dne 30. 5. 2001, však bylo uvedeno, že

Nahrávám...
Nahrávám...