dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 68/2002 SbNU, sv.26, K důvodům koluzní a útěkové vazby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 26, nález č. 68

III. ÚS 121/02

K důvodům koluzní a útěkové vazby

Za skutečnost odůvodňující vzetí do vazby nemůže být jako dostačující pokládáno obecné zjištění, že stěžovatel je cizím státním občanem, neboť tato skutečnost vytváří pouze abstraktní možné nebezpečí, nikoli však konkrétní skutkově podloženou hrozbu, jež má být vazbou odstraněna.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 6. června 2002 sp. zn. III. ÚS 121/02 ve věci ústavní stížnosti K. T. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze 30. 11. 2001 sp. zn. 11 To 761/2001, jímž bylo rozhodnuto o vzetí stěžovatele do vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. listopadu 2001 sp. zn. 11 To 761/2001 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou včas [§ 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)] a co do formálních podmínek ve shodě se zákonem [§ 30 odst. 1, § 34, § 72 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zákona], napadl stěžovatel ve své vazební věci pravomocné usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 11. 2001 (11 To 761/2001) a tvrdil, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva vyplývající z čl. 8 odst. 1, 2 a 5 a čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“).

Účastník řízení, Krajský soud v Hradci Králové, k výzvě Ústavního soudu (§ 42 odst. 4 zákona) podáním předsedy senátu, z něhož ústavní stížností napadené rozhodnutí vzešlo (§ 30 odst. 3 zákona), se k věci vyjádřil tak, že odkázal na rozhodovací důvody obsažené v odůvodnění ústavní stížností napadeného usnesení, jak je vpředu označeno, a navrhl, aby ústavní stížnost byla posouzena jako zjevně neopodstatněná. Současně sdělil, že netrvá na osobní přítomnosti při ústním projednávání ústavní stížnosti.

Vedlejší účastník řízení, Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, se svého postavení vedlejšího účastníka vzdal.

Ústavní soud vyžádal spis Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. Nt 552/2001, jenž mu byl předložen spolu se souvisejícími spisy sp. zn. Nt 589/2001, Nt 106/2002, Nt 118/2002 téhož soudu.

Z uvedených spisů a obsahu ústavní stížnosti se podává následující.

Proti stěžovateli je vedeno trestní stíhání pro trestný čin zpronevěry (§ 248 odst. 1 a 3 trestního zákona), kterého se měl dopustit tím, že jako jednatel společnosti I. F., s. r. o., neoprávněně čerpal provozní zálohy, které použil pro svoji osobní potřebu, čímž měl této společnosti způsobit škodu ve výši 1 294 292,20 Kč.

Na základě návrhu státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové rozhodl soudce Okresního soudu v Hradci Králové o vazbě stěžovatele usnesením ze dne 13. 11. 2001 (Nt 552/2001), a to tak, že stěžovatele vzal do vazby s odůvodněním, že „je dán důvod vazby ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) tr. ř., tzv. vazby útěkové, neboť obviněný je cizím státním příslušníkem a výše hrozícího trestu by mohla způsobit, že i přes osobní vztahy, které má na území České republiky, ať již ve vztahu k družce či ve vztahu k jeho pracovnímu uplatnění či k době, po kterou žije v České republice,

Nahrávám...
Nahrávám...