dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 70/1998 SbNU, sv.11, K odepření práva na soudní ochranu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 70

II. ÚS 336/97

K odepření práva na soudní ochranu

Pokud chybou soudu I. stupně byl předložen odvolacímu soudu neúplný spis a v důsledku toho bylo odvolacím soudem rozhodnuto v rozporu se skutečným stavem věci, neboť mu nebylo známo, z jakých důvodů a v jakém rozsahu bylo odvoláním napadeno rozhodnutí soudu I. stupně, bylo takovým postupem soudu odepřeno právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 10. června 1998 sp. zn. II. ÚS 336/97 ve věci ústavní stížnosti ing. D. Č. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 30. 5. 1997 sp. zn. 1 Co 79/97 o zastavení řízení o odvolání.

I. Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 5. 1997 sp. zn. 1 Co 79/97 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 5. 1997 sp. zn. 1 Co 79/97 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 1996 sp. zn. 24 C 34/94. V postupu soudních orgánů spatřuje stěžovatel porušení svého základního práva na soudní ochranu, čímž, jak uvádí, bylo porušeno jednak ustanovení Ústavy, kdy soud rozhodl v rozporu se zákonem a jednak právo na soudní ochranu, zakotvené v Listině základních práv a svobod.

Stěžovatel v návrhu na ochranu cti uplatnil u Krajského soudu v Brně žalobou požadavek, aby druhá vedlejší účastnice mu zaslala omluvný dopis za hanlivé a urážlivé označení, které o něm uvedla v článku „O politické situaci v Brně“, který byl otištěn v Českém deníku dne 11. 4. 1994 a aby byla zavázána zaplatit mu částku 500 000 Kč a nahradit mu náklady řízení.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 15. 10. 1996 č. j. 24 C 34/94-21 rozhodl tak, že druhou vedlejší účastnici, tehdy odpůrkyni, zavázal napsat omluvný dopis, návrh na peněžitou náhradu nemajetkové újmy však zamítl a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatel dne 16. 1. 1997 v odvolací lhůtě podal ve věci blanketní odvolání a uvedl, že je blíže odůvodní ve lhůtě 14 dnů. Přípisem Krajského soudu v Brně ze dne 4. 2. 1997 byl právní zástupce vyzván k doplnění podaného odvolání ve lhůtě 3 dnů s řádným poučením o následcích, nebude-li odvolání ve lhůtě doplněno. Tento přípis byl právnímu zástupci stěžovatele doručen 11. 2. 1997. Právní zástupce stěžovatele požádal o prodloužení lhůty k doplnění odvolání do 25. 2. 1997, avšak ani v této lhůtě odvolání nedoplnil. Spis byl proto předložen Vrchnímu soudu v Olomouci, který rozhodl

Nahrávám...
Nahrávám...