dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 74/1996 SbNU, sv.6, K otázce důvodů vazby podle § 67 trestního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 74

I. ÚS 62/96

K otázce důvodů vazby podle § 67 trestního řádu

Ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu předpokládá pro vzetí do vazby existenci konkrétních skutečností, odůvodňujících obavu, že obviněný bude působit na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. O takovou konkrétní skutečnost půjde vždy, jestliže obviněný sám svým jednáním zavdá příčinu k obavě, že bude koluzně jednat. Na druhé straně však může stačit, v závislosti na konkrétním případu, i určitá objektivní konstelace, která zahrnuje nejen osobu pachatele, ale i všechny znaky skutkové podstaty trestného činu včetně stadia vyšetřování (Ústavní soud České republiky, Sbírka nálezů a usnesení - sv. 2. , Praha, C. H. Beck 1995, str. 47). Lze usuzovat, že tuto argumentaci je možné zobecnit a vztáhnout i na další dva vazební důvody, tzn. i na vazbu útěkovou [písm. a) cit. ust.] a předstižnou [písm. c) cit. ust.]. To znamená, že i pro tyto dva vazební důvody je v konkrétním případě rozhodující posouzení, zda obviněný svým jednáním sám zavdá příčinu k příslušné obavě nebo zda existuje taková objektivní konstelace vazebních důvodů, jež vzetí do vazby opodstatňuje.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 12. září 1996 sp. zn. I. ÚS 62/96 ve věci ústavní stížnosti G.K. proti usnesení Městského soudu v Praze z 22. 1. 1996 sp. zn. 44 To 102/96 o zamítnutí stížnosti proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 z 27. 12. 1995 sp. zn. Nt 1817/97 o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovateli bylo dne 16. 9. 1995 Úřadem vyšetřování hl. m. Prahy Policie České republiky sděleno obvinění sp. zn. ČVS: MVV-113/95 z přípravy trestného činu porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem podle ust. § 7 odst. 1 trestního zákona k ust. § 124f odst. 1 trestního zákona spáchané ve spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona. Tohoto činu se měl stěžovatel dopustit tím, že společně s dalšími osobami získal a předložil padělané zplnomocnění ozbrojených sil Dominikánské republiky k nákupu zbraní v úmyslu dosáhnout udělení vývozní licence vojenského materiálu z České republiky. Tyto zbraně měly být později prodány do oblasti válečného konfliktu.

Na základě vzneseného obvinění byl stěžovatel usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. Nt 498/95 ze dne 17. 9. 1995 podle ust. § 67 písm. a) a b) trestního řádu vzat do vazby. V odůvodnění tohoto usnesení soud uvedl, že u stěžovatele je dána důvodná obava, že by se vyhýbal trestnímu stíhání tím, že by uprchl do ciziny nebo by se skrýval, neboť na území České republiky nemá trvalé ani přechodné bydliště ani povolení k pobytu, do České republiky přijel pouze za obchodním účelem a byl ubytován v hotelu. Dále měl soud za to, že by stěžovatel mohl působit na soudem dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo že by jinak mařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. Soud zejména uvedl, že ve věci dosud nebyli slyšeni všichni svědci.

Stěžovatel do tohoto usnesení podal stížnost.

Městský soud v Praze

Nahrávám...
Nahrávám...