dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 83/1995 SbNU, sv.4, K výkladu čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod K otázce lhůt k uplatnění nároků na restituci majetku z ústavněprávního hlediska

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 83

Pl. ÚS 8/95

K výkladu čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
K otázce lhůt k uplatnění nároků na restituci majetku z ústavněprávního hlediska

1. Článek 11 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod neumožňuje rozlišovat mezi občany České republiky (do 31. 12. 1992 občany České a Slovenské Federativní Republiky) s trvalým pobytem na území České republiky (do 31. 12. 1992 na území České a Slovenské Federativní Republiky) a mimo toto území.

2. Pokud je existence práva spojena s lhůtou, v případě zjištění, že právo bylo omezeno neústavním způsobem, je nutno odstranit i překážku, která by bránila v jeho ústavním uplatnění ať již osobě oprávněné, která byla neústavně zkrácena na svých právech, nebo vlastníkovi, kterým se stane na základě úspěšně uplatněného nároku na vydání nemovitosti.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 13. prosince 1995 sp. zn. Pl. ÚS 8/95 ve věci návrhu ing. W. M. a skupiny 69 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., a zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. (nález byl vyhlášen pod č. 29/1996 Sb.).

I. Výrok

Dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů se zrušují:

a) ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, část prvé věty za čárkou ve slovech, „který má trvalý pobyt na jejím území, a“,

b) ustanovení § 4 odst. 2 téhož zákona ve slovech „a mají trvalý pobyt na jejím území“,

c) ustanovení § 6 odst. 2 téhož zákona ve slovech „kteří mají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky a“,

d) ustanovení § 7 odst. 2 téhož zákona ve slovech „trvale žijících na území České republiky“,

e) věta druhá § 8 odst. 1 téhož zákona znějící „Návrh musí být uplatněn do 31. prosince 1992 nebo do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o nevydání nemovitosti, jinak právo zanikne“,

f) ustanovení § 13 odst. 1 téhož zákona,

g) ustanovení § 13 odst. 2 téhož zákona ve slovech „uplatněné ve lhůtě uvedené v odstavci 1“ a ve slovech „ode dne skončení lhůty uvedené v odstavci 1“.

h) ustanovení § 22 odst. 6 téhož zákona ve slovech „od účinnosti tohoto zákona“,

i) ustanovení § 22 odst. 8 téhož zákona ve slovech „ve lhůtě do konce roku 1993“,

j) ustanovení § 26 odst. 2 téhož zákona ve slovech „od účinnosti tohoto zákona“,

k) ustanovení čl. II zákona č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve

Nahrávám...
Nahrávám...