dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 85/2002 SbNU, sv.27, K postupu správních orgánů v případě, že stavebník nerespektuje rozhodnutí soudu o odložení vykonatelnosti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 27, nález č. 85

IV. ÚS 488/01

K postupu správních orgánů v případě, že stavebník nerespektuje rozhodnutí soudu o odložení vykonatelnosti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Odloží-li soud podle § 250c občanského soudního řádu vykonatelnost rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a správní úřady strpí (bez uložení sankcí), že takové rozhodnutí stavebník ignoruje a ve stavbě pokračuje, je jejich postup v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, a ve svých důsledcích zasahuje do práva osob, dotčených tímto postupem, na soudní a jinou právní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 11. července 2002 sp. zn. IV. ÚS 488/01 ve věci ústavní stížnosti J. H. a J. H. proti nečinnosti Okresního úřadu v Karlových Varech, referátu regionálního rozvoje, a Magistrátu města Karlovy Vary, stavebního úřadu.

I. Výrok

1. Okresní úřad v Karlových Varech, referát regionálního rozvoje, a Magistrát města Karlovy Vary, stavební úřad, svojí nečinností porušily základní právo stěžovatele na soudní a jinou právní ochranu zaručené dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2. Magistrátu města Karlovy Vary, stavebnímu úřadu, se zakazuje pokračovat v kolaudačním řízení zahájeném na návrh stavebníků M. a L. B., a to do doby, kdy Krajský soud v Plzni rozhodne pravomocně o správní žalobě (sp. zn. 30 Ca 144/2001).

II. Odůvodnění

Dne 10. 8. 2001 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou stěžovatel J. H. brojil proti nečinnosti Okresního úřadu v Karlových Varech, referátu regionálního rozvoje, a Magistrátu města Karlovy Vary, stavebního úřadu. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že je spoluvlastníkem pozemků sousedících s pozemkem ve vlastnictví města Karlovy Vary, který byl vedlejším účastníkům pronajat do doby odprodeje za účelem výstavby jejich rodinného domku. Druhý účastník (stavební úřad) současně zahájil řízení o povolení stavby. Dříve však, než nabylo toto rozhodnutí právní moci, vedlejší účastníci začali se samotnou stavbou. S ohledem na tuto skutečnost nejprve stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby, dodatečně pak stavbu povolil. Stěžovatel jakožto účastník stavebního řízení proti tomuto rozhodnutí podal odvolání k okresnímu úřadu. Odvolací orgán rozhodnutí orgánu prvního stupně potvrdil. Stěžovatel proti rozhodnutí o odvolání podal správní žalobu společně s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí. Krajský soud v Plzni vykonatelnost rozhodnutí odložil usnesením ze dne 15. 6. 2001 sp. zn. 30 Ca 144/2001. Toto rozhodnutí bylo doručeno stěžovateli i prvému účastníkovi dne 19. 6. 2001, prostřednictvím stěžovatelova právního zástupce byly doručeny kopie rovněž druhému účastníkovi a byl proveden pokus o doručení oběma vedlejším účastníkům.

V další části ústavní stížnosti pak stěžovatel uvedl, že odložení vykonatelnosti rozhodnutí nebylo ze strany účastníků řízení respektováno s odvoláním na absenci doložky právní moci tohoto rozhodnutí, a to i přes jeho opakovaná upozornění.

Nahrávám...
Nahrávám...