dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 97/1997 SbNU, sv.8, K otázce vyčerpání všech prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 97

IV. ÚS 92/97

K otázce vyčerpání všech prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje

I když v nálezu Ústavního soudu ze dne 13. června 1997 sp. zn. IV. ÚS 366/96 byl vysloven názor, že rozhodnutí správního orgánu o zamítnutí návrhu na obnovu správního řízení nelze považovat za rozhodnutí pouhé procesní povahy vymykající se možnosti přezkumu soudem podle ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu, nejde o případ nepřípustnosti ústavní stížnosti pro nevyčerpání všech prostředků k ochraně práva ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jestliže až do vydání již citovaného nálezu Ústavního soudu návrh na přezkoumání správního rozhodnutí v takovém případě podán nebyl. Podle názoru Ústavního soudu nelze totiž uvedený nedostatek nevyčerpání všech procesních prostředků k ochraně práva vytýkat v situaci, kdy o nemožnosti přezkumu rozhodnutí správních orgánů o zamítnutí návrhu na obnovu správního řízení nejen v soudní praxi (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze publikované pod č. 42/95 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), ale ani v právní teorii, nebyly v době podání ústavní stížnosti pochybnosti.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 13. srpna 1997 sp. zn. IV. ÚS 92/97 ve věci ústavní stížnosti V. Š. proti rozhodnutí Okresního úřadu v Kutné Hoře, okresního pozemkového úřadu, z 26. 10. 1995 čj. PÚ/564/95 a rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu, ze 6. 1. 1997 čj. 3996/95-3153 o zamítnutí návrhu na obnovu správního řízení o nároku na restituci majetku.

I. Výrok

Rozhodnutí Okresního úřadu v Kutné Hoře, okresního pozemkového úřadu, ze dne 26. 10. 1995 čj. PÚ/564/95 a rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu, ze dne 6. 1. 1997 čj. 3996/95-3153 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu, potvrzujícímu již citované rozhodnutí Okresního úřadu v Kutné Hoře, okresního pozemkového úřadu, jímž návrh stěžovatelky na obnovu správního řízení ve věcech sp. zn. PÚ 1331/92 a PÚ 831/94 tohoto úřadu byl zamítnut, stěžovatelka uvádí, že napadená rozhodnutí jsou v rozporu s ustanovením § 62 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, neboť ve věci vyšly najevo a byly předloženy nové důkazy představující důvod k povolení obnovy řízení. Stěžovatelka má proto za to, že napadenými rozhodnutími došlo k porušení ústavního principu rovnosti a domáhá se z tohoto důvodu jejich zrušení.

Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, uvedlo ve svém vyjádření ze dne 25. 6. 1997, že nepovažuje za nutné se vyjadřovat k obsahu ústavní stížnosti vzhledem k tomu, co již bylo konstatováno v odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 6. 1. 1997.

Okresní úřad v Kutné Hoře, okresní pozemkový úřad, uvedl ve svém vyjádření ze dne 2. 7. 1997, že manželé V. získali předmětné pozemky pouze na základě výkazu přídělce, který však nelze považovat za doklad o nabytí vlastnictví. V následně vydané přídělové listině ani v pozemkové knize tito manželé uvedeni nebyli, a to na

Nahrávám...
Nahrávám...